Print Thứ Tư, 11/03/2020 17:37 Gốc

Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động quốc gia về đăng ký và thống kê hộ tịch vừa ban hành Kế hoạch số 70/KH-BCĐ ngày 11/3/2020 thực hiện Chương trình hành động quốc gia về đăng ký và thống kê hộ tịch trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2020.

Tại Kế hoạch này, Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động quốc gia về đăng ký và thống kê hộ tịch phân công nhiệm vụ Sở Tư pháp chủ trì, UBND quận, huyện, xã, phường, thị trấn tiếp tục tuyên tuyền phổ biến pháp luật về hộ tịch, Chương trình hành động quốc gia về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017 – 2024.

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Lao động – Thương binh và Xã hội, Công an thành phố, UBND quận, huyện, xã, phường, thị trấn và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức điều tra, khảo sát, thu thập, phân tích, đánh giá tỷ lệ khai sinh; đăng ký khai tử và xác nhận nguyên nhân tử vong; đăng ký kết hôn, ghi chú ly hôn; đăng ký nuôi con nuôi…

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính, UBND quận, huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan nâng cao năng lực, từng bước kiện toàn đội ngũ công chức, viên chức làm công tác đăng ký, thống kê hộ tịch trên địa bàn thành phố.

Sở Y tế chủ trì, phối hợp với UBND quận, huyện, xã, phường, thị trấn và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác y tế, cán bộ làm công tác dân số tại cơ sở; đặc biệt đội ngũ cán bộ y tế thực hiện việc cấp Giấy chứng sinh, Giấy báo tử, đảm bảo 100% trường hợp sinh, kể cả sinh ngoài cơ sở y tế đều được cấp Giấy chứng sinh…

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Thông tin và Truyền thông, UBND quận, huyện, các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác đăng ký và thống kê hộ tịch…

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với UBND quận, huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện công bố, công khai trên Cổng thông tin điện tử của Sở Tư pháp số liệu thống kê hộ tịch về khai sinh, khai tử, kết hôn, ghi chú ly hôn, nuôi con nuôi trong năm 2018, 2019 theo các chỉ tiêu về hộ tịch, nuôi con nuôi.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Chương trình hành động quốc gia về đăng ký và thống kê hộ tịch trên địa bàn thành phố
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác