Print Thứ Tư, 20/04/2022 10:34 Gốc

Thực hiện Công văn số 02/UBQG-VP ngày 10/3/2022 của Ủy ban Quốc gia Vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam về việc hướng dẫn hoạt động năm 2022, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ thành phố Hải Phòng vừa ban hành Chương trình công tác số 02/CTr-BVSTBPN với các nội dung cụ thể.

Chương trình đề ra 04 nhiệm vụ gồm: công tác tuyên truyền, tập huấn nâng cao nhận thức về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ; tham mưu với cấp ủy, chính quyền cùng cấp các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác cán bộ nữ; tăng cường công tác phối hợp liên ngành thực hiện các hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới; công tác kiểm tra. Theo đó, tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, các văn bản của thành phố về Bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ của phụ nữ, chú trọng việc lồng ghép nội dung truyền thông về công tác Bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ của phụ nữ trong triển khai các nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị. Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ thành phố phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác tham mưu, đề xuất với Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về phương hướng, giải pháp để giải quyết những vấn đề liên ngành liên quan công tác cán bộ nữ trong phạm vi thành phố. Tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho nữ lãnh đạo, quản lý, nữ trong diện quy hoạch chức vụ, chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp, nữ đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Tiếp tục phối hợp triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch về Bình đẳng giới, Vì sự tiến bộ của phụ nữ… Nội dung kiểm tra tập trung vào tình hình triển khai chính sách, pháp luật, chương trình liên quan đến công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ, bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; công tác cán bộ nữ; tình trạng bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em gái; những vấn đề tác động tiêu cực đến sự phát triển của phụ nữ trong ngành, địa phương, đặc biệt là các tác động của đại dịch Covid-19 đến đời sống của phụ nữ; tổ chức và hoạt động của các Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ; khó khăn, vướng mắc của đơn vị, địa phương trong việc triển khai công tác Vì sự tiến bộ của phụ nữ và Bình đẳng giới.

Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ thành phố yêu cầu tập trung phối hợp, triển khai các hoạt động Bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ của phụ nữ nhằm thực hiện tốt các chính sách, chương trình thúc đẩy về bình đẳng giới trên địa bàn thành phố. Các thành viên Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố và các quận, huyện triển khai các hoạt động thúc đẩy công tác Vì sự tiến bộ của phụ nữ của địa phương, đơn vị đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Tài liệu đính kèm: Chương trình số 02-CTr-BVSTBPN.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Chương trình công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ thành phố Hải Phòng năm 2022
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác