Print Thứ Sáu, 13/09/2019 05:57

Để tổ chức thành công Đại hội Hội Khuyến học cấp cơ sở, tiến tới Đại hội Hội Khuyến học thành phố lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Thường vụ Thành ủy vừa có Văn bản yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, Hội Khuyến học các cấp thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm:

Hội Khuyến học thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội Hội Khuyến học các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, hướng dẫn các cấp Hội kiện toàn tổ chức, chuẩn bị và tiến hành Đại hội theo kế hoạch và sự chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương Hội. Hoàn thành việc tổ chức Đại hội cấp thành phố trước quý IV/2020.

Đổi mới việc tổ chức Đại hội để Đại hội thực sự là ngày hội, là diễn đàn của hội viên, đảm bảo đoàn kết, trang trọng, thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm, tránh phô trương hình thức nhằm củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức Hội từ thành phố đến cơ sở. Đồng thời tổ chức phong trào, các hoạt động thiết thực trong dịp tổ chức Đại hội các cấp; góp phần tạo sự chuyển biến mới trong việc thực hiện các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập .

Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2020-2025 của các cấp Hội cần đánh giá đúng kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội Hội Khuyến học cấp mình trong nhiệm kỳ qua, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm trong tổ chức chỉ đạo và hoạt động Hội; xây dựng mục tiêu, phương hướng, xác định các nhiệm vụ trọng tâm, tìm ra những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Khuyến học trong nhiệm kỳ mới, tạo tiền đề cho phong trào Khuyến học trong thành phố tiếp tục phát triển đúng định hướng, hỗ trợ đắc lực cho ngành giáo dục – đào tạo thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện theo tinh thần Nghị quyết 29-NQ/TW của Trung ương khóa XI cùng các chỉ đạo của Trung ương khóa XII, Thành ủy khóa XV về việc phát triển giáo dục – đào tạo, công tác khuyến học, khuyến tài; đặc biệt là Kết luận số 49- KL/TW, ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11- CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, Chương trình hành động số 76-CTr/TU của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết 45-NQ/TW về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; gắn với quá trình xây dựng văn kiện đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Chủ động chuẩn bị tốt công tác nhân sự Đại hội các cấp Hội, bảo đảm nguồn nhân sự có phẩm chất đạo đức tốt, nhiệt tình, tâm huyết với công tác Hội, cổ tri thức, uy tín và năng lực vận động quần chúng, xây dựng phong trào, có sức khỏe và điều kiện công tác, cống hiến cho Hội để bầu vào các vị trí lãnh đạo chủ chốt của Hội; xây dựng cơ cấu, số lượng Ban Chấp hành, Ban Thường vụ hợp lý theo hướng mở rộng nhưng thiết thực. Quán triệt, vận dụng các quy định của Điều lệ Hội Khuyến học Việt Nam để xây dựng Đề án nhân sự Đại hội đảm bảo bầu được Ban Chấp hành các cấp Hội đủ năng lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội.

Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp với Hội Khuyến học thành phố chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội. Nội dung tuyên truyền tập trung vào các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; về vị trí, vai trò của Hội Khuyến học và công tác khuyến học; về hoạt động của Hội Khuyến học các cấp, đặc biệt là truyền thống của Hội Khuyến học Việt Nam, truyền thống hiếu học của người dân Hải Phòng; kết quả hoạt động của các cấp Hội Khuyến học trong nhiệm kỳ 2015-2020, phương hướng, nhiệm vụ hoạt động trong nhiệm kỳ tới. Kịp thời nêu gương các điển hình tiên tiến trong hoạt động khuyến học, những tấm gương hiếu học và những mô hình kinh nghiệm tốt cần nhân rộng.

Các quận ủy, huyện ủy tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với việc tổ chức Đại hội Hội Khuyến học các cấp. Các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể có kế hoạch và phát động trong toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài thiết thực, ý nghĩa nhân dịp tổ chức Đại hội và chào mừng Ngày Khuyến học Việt Nam.

Ban cán sự đảng UBND thành phố chỉ đạo chính quyền các cấp; các sở, ngành liên quan phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất và kinh phí để tổ chức Đại hội Hội khuyến học các cấp đâm bảo trang trọng, tiết kiệm, thiết thực và hiệu quả.

Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp với các ban, cơ quan có liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện; báo cáo, đề xuất với Ban Thường vụ Thành ủy bổ khuyết, chỉ đạo kịp thời.

Tô Thành

Nguồn. haiphong.gov.vn

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Chuẩn bị tốt công tác tổ chức Đại hội Hội khuyến học các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác