Print Thứ Ba, 23/02/2021 14:00 Gốc

Ngày 22/02/2021, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Đức Thọ nghe báo cáo về việc chuẩn bị cung cấp hàng hóa, lương thực, thực phẩm thiết yếu cung cấp cho nhân dân trong vùng phong tỏa, cách ly y tế do dịch Covid-19 gây ra trên địa bàn thành phố.

Cùng dự có lãnh đạo các Sở, ngành: Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Kho bạc Nhà nước Hải Phòng, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; lãnh đạo Ủy ban nhân dân các quận, huyện: Hồng Bàng, Lê Chân, Thủy Nguyên và Trưởng ban Ban Kinh tế-Ngân sách của Hội đồng nhân dân thành phố.

1. Giao Tổ công tác theo Quyết định số 537/QĐ-UBND ngày 22/02/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố khẩn trương hoàn thiện hồ sơ mua sắm hàng hóa, lương thực, thực phẩm thiết yếu, đảm bảo việc cung cấp cho nhân dân tại các địa điểm đã có Quyết định về việc thiết lập các vùng cách ly y tế phòng, chống dịch Covid-19.

2. Giao Giám đốc Sở Công Thương chủ trì, phối họp các Sở, ngành, địa phương liên quan làm việc cụ thể, thống nhất với các đơn vị cung cấp hàng hóa lượng thực, thực phẩm thiết yếu theo Kế hoạch số 83/KH-UBND ngày 18/3/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố, đảm bảo cung cấp đầy đủ, kịp thời cho nhân dân tại tại các địa điểm đã có Quyết định về việc thiết lập các vùng cách ly y tế phòng, chống dịch Covid-19.

3. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương hướng dẫn Sở Công Thương trình tự, thủ tục mua sắm hàng hóa lương thực, thực phẩm thiết yếu cung cấp cho nhân dân tại các địa điểm đã có Quyết định về việc thiết lập các vùng cách ly y tế phòng, chống dịch Covid-19 đảm bảo đúng theo quy định.

4. Giao Sở Tài chính:

– Khẩn trương hướng dẫn Sở Công Thương lập dự toán chi tiết và tổ chức thẩm định dự toán mua sắm hàng hóa, lương thực, thực phẩm thiết yếu cung cấp cho nhân dân trong vùng phong tỏa, cách ly y tế theo quy định.

– Đề xuất kinh phí thực hiện, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.

5. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

Phối hợp Sở Công Thương làm việc cụ thể, thống nhất với các đơn vị cung cấp hàng hóa lương thực, thực phẩm thiết yếu theo Kế hoạch số 83/KH-UBND ngày 18/3/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố về số lượng, chủng loại, cách thức chia, đóng gói, vận chuyển tới các địa điểm bị phong tỏa, cách ly y tế.

6. Giao Ủy ban nhân dân các quận, huyện có địa điểm đã có Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố thiết lập các vùng cách ly y tế phòng, chống dịch Covid-19:

– Rà soát, thống kê cụ thể số lượng hộ, số lượng nhân khẩu trên từng hộ trong vùng bị phong tỏa, cách ly y tế, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố, đồng thời gửi Sở Công Thương.

– Bố trí địa điểm tiếp nhận, lực lượng tiếp nhận và đảm bảo cung cấp hàng hóa, lương thực, thực phẩm thiết yếu tới từng hộ gia đình trong vùng phong tỏa, cách ly y tế theo quy định.

– Tổ chức vận động, tuyên truyền người dân tại các địa điểm cách ly ủng hộ, chấp hành việc tổ chức hỗ trợ cung cấp lương thực, thực phẩm thiết yếu của chính quyền địa phương tới từng hộ gia đình; nếu người dân có nhu cầu thêm ngoài định mức được hỗ trợ, Ủy ban nhân dân các quận, huyện tống hợp nhu cầu đăng ký gửi Sở Công Thương để phối hợp, cung cấp; báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố về tình hình thực hiện, các vướng mắc trước 16h00’ hàng ngày, đồng thời gửi Sở Công Thương tổng hợp, đánh giá, rút kinh nghiệm để việc hỗ trợ cung cấp lương thực, thực phẩm thiết yếu kịp thời, đầy đủ, công khai, minh bạch.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Chuẩn bị cung cấp hàng hóa, lương thực thực phẩm thiết yếu cho nhân dân trong vùng phong tỏa, cách ly y tế
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác