Print Thứ Ba, 28/05/2019 11:11

 Thành ủy Hải Phòng vừa ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền 50 năm thực  hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 – 2019) và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người (2/9/1969 – 2/9/2019). Các hoạt động tuyên truyền sẽ được tổ chức với mục đích ôn lại và khẳng định giá trị lý luận, thực tiễn sâu sắc của Di chúc; thể hiện sự tôn kính và lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh; đánh giá, tổng kết những thành tựu, bài học kinh nghiệm và biểu dương tập thể, cá nhân điển hình trong thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; qua đó góp phần khắc sâu và thực hiện có hiệu quả tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, góp phần vào công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, bồi đắp nền tảng đạo đức, văn hóa trong Đảng và toàn xã hội nhằm góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết XV Đảng bộ thành phố, nghị quyết đại hội các cấp và Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Thông qua các hoạt động, kỷ niệm góp phần củng cố và bồi đắp niềm tin của nhân dân với Đảng; cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đề ra, góp phần hoàn thành ước nguyện thiêng liêng, cao cả của Chủ tịch Hồ Chí Minh trước lúc đi xa. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm gắn với tuyên truyền, kỷ niệm 74 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2019) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2019), các ngày lễ, sự kiện lịch sử, chính trị quan trọng khác của đất nước và thành phố.

Thành ủy Hải Phòng yêu cầu: việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm bảo đảm trang trọng, phải được chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả với nhiều nội dung và hình thức mới, có sức lan tỏa sâu rộng. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm phải có trọng tâm, trọng điểm, chất lượng, tránh phô trương hình thức theo đúng tinh thần Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 22/7/2010 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao hiệu quả tổ chức các ngày kỷ niệm, nghi thức trao tặng, đón nhận danh hiệu vinh dự nhà nước và các hình thức khen thưởng cao.

Những nội dung tuyên truyền tập trung: tuyên truyền nội dung Di chúc, khẳng định ý nghĩa, giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc của tư tưởng Hồ Chí Minh; tôn vinh và tri ân sâu sắc công lao, cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam, những tình cảm sâu sắc, những lời dạy của Bác đối với Đảng bộ, nhân dân thành phố qua 9 lần đến thăm thành phố; tuyên truyền những thành tựu to lớn, bài học rút ra qua 50 năm thực hiện Di chúc; tuyên truyền về kết quả 15 năm thực hiện Nghị quyết số 32-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội các cấp gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII; tuyên truyền nhân rộng mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả, đồng thời biểu dương tập thể, cá nhân điển hình trong thực hiện Di chúc và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; phản ánh không khí phấn khởi, tin tưởng, thi đua yêu nước và các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm sự kiện diễn ra ở các cấp, ngành, đoàn thể từ Trung ương tới cơ sở; chú trọng tới các hoạt động lớn, trọng tâm, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo của Tổ quốc và những nơi có Khu Di tích lưu niệm về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thành ủy Hải Phòng yêu cầu các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Thành uỷ và các tổ chức chính trị – xã hội thành phố chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị; tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, nhất là các gia đình chính sách, người có công với cách mạng; chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện có hiệu quả đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về việc thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ban Tuyên giáo Thành ủy chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền, kỷ niệm; phối hợp với các ban, sở, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm; định hướng tuyên truyền về kết quả 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị của Đảng bộ thành phố trên các phương tiện thông tin đại chúng…

Hoàng Tùng

Nguồn. haiphong.gov.vn

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc, thiết thực các hoạt động tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác