Print Thứ Hai, 11/01/2021 14:00 Gốc

Ban Thường vụ Thành ủy vừa có Chỉ thị số 03-CT/TU về lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngày 20/6/2020, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 45-CT/TW về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 133/2020/QH14 tại kỳ họp thứ 10, ngày 17/11/2020 về Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; theo đó, Ngày bầu cử sẽ được tiến hành vào ngày Chủ nhật, 23/5/2021.

Cuộc bầu cử lần này tiếp tục thực hiện mục tiêu xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; diễn ra trong bối cảnh công cuộc đổi mới ở nước ta nói chung và thành phố nói riêng sau 35 năm đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên mọi lĩnh vực đời sống, xã hội, nhưng vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, các thế lực thù địch vẫn tiếp tục tìm mọi cách chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân ta. Do đó, cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng bộ, quân và dân thành phố trong năm 2021.

Quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021­-2026; xuất phát từ tình hình thực tiễn thành phố; để tổ chức cuộc bầu cử thành công, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, ban, sở, ngành thành phố lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt những nhiệm vụ:

Xây dựng kế hoạch cụ thể lãnh đạo, chỉ đạo việc chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại thành phố; bảo đảm cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, kết quả cao và thực sự là ngày hội của toàn dân.

Lãnh đạo thực hiện tốt công tác nhân sự, bảo đảm phát huy dân chủ và sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng trong công tác cán bộ; gắn kết quả nhân sự của đại hội đảng các cấp và quy hoạch cán bộ với công tác chuẩn bị nhân sự để giới thiệu những người tiêu biểu bầu vào Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp. Người được giới thiệu vào danh sách ứng cử để bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 phải tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức và năng lực, có quan điểm, lập trường chính trị vững vàng, đủ tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật, có điều kiện thực hiện nhiệm vụ tham gia làm đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND; thường xuyên liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, lắng nghe và tôn trọng ý kiến của Nhân dân; không tham nhũng và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng; luôn bảo vệ lợi ích chính đáng của Nhân dân, được Nhân dân tín nhiệm. Kiên quyết không giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp những người không xứng đáng, không đủ tiêu chuẩn, nhất là những người sa sút về phẩm chất đạo đức, tham nhũng, chạy chức, chạy quyền, xu nịnh, kiêu ngạo, quan liêu, gây mất đoàn kết, ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng, Nhà nước.

Việc lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 phải bảo đảm theo đúng quy trình luật định và hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền. Bảo đảm đủ số lượng đại biểu và cơ cấu đại biểu hợp lý về số đại biểu là người đang công tác ở cơ quan Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội, đơn vị sự nghiệp, đại biểu chuyên trách theo quy định, hướng dẫn của Trung ương. Đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 cần có tỉ lệ họp lý đại biểu tôn giáo, đại biểu nữ, đại biểu trẻ tuổi, đại biểu là người ngoài Đảng, đại biểu là các nhà khoa học, trí thức, văn nghệ sĩ, đại biểu xuất thân từ công nhân, nông dân, doanh nhân tiêu biểu thuộc các thành phần kinh tế.

Căn cứ Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thường trực HĐND dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND cấp mình nhiệm kỳ 2021-2026 theo luật định.

Trên cơ sở hướng dẫn của Trung ương, giao Ban Tổ chức Thành ủy chủ trì, phối hợp, thống nhất với Đảng đoàn HĐND thành phố, Ban cán sự Đảng UBND thành phố xây dựng Đề án nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND thành phố khóa XVI; hướng dẫn các quận ủy, huyện ủy về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội, HĐND nhiệm kỳ 2021-2026 của các địa phương đảm bảo đúng quy định.

Đảng đoàn HĐND thành phố, Ban cán sự Đảng UBND thành phố phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng quy định cụ thể, chặt chẽ về trách nhiệm, quyền hạn và sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị phụ trách tổ chức bầu cử; quy trình đề cử, ứng cử; việc thẩm định hồ sơ người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND; việc tuyên truyền, vận động bầu cử; giải quyết khiếu nại, tố cáo. Quy định rõ việc gì được làm, việc gì không được làm trong vận động bầu cử; tránh tình trạng “vận động” không lành mạnh.

Lãnh đạo, chỉ đạo tốt việc tổ chức hiệp thương giới thiệu người ra ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trong việc lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu HĐND; bảo đảm các điều kiện thuận lợi để mọi công dân thực hiện đầy đủ quyền ứng cử, bầu cử theo quy định của pháp luật.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tổ chức hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố theo đúng luật định; hướng dẫn, chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc các cấp tổ chức việc hiệp thương giới thiệu người ra ứng cử HĐND cấp huyện, cấp xã theo đúng quy định, bảo đảm tiến độ, thời gian.

Lãnh đạo, chỉ đạo tốt công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng tới cán bộ, đảng viên và toàn thể Nhân dân thành phố về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử; các quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND; Luật Tổ chức Quốc hội và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương; về vị trí, vai trò của Quốc hội và HĐND trong bộ máy nhà nước; về vị trí, vai trò của người đại biểu nhân dân; về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân trong việc xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh, có hiệu lực, hiệu quả. Động viên mọi cử tri thực hiện quyền và trách nhiệm bầu cử; tự giác, tích cực và chủ động tham gia bầu cử; mỗi cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, đề cao trách nhiệm, tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia bầu cử. Đồng thời làm tốt công tác giới thiệu rộng rãi, đầy đủ về các ứng cử viên; tổ chức tốt hoạt động tiếp xúc cử tri của các ứng cử viên vận động bầu cử theo quy định.

Giao Ban Tuyên giáo Thành ủy có kế hoạch triển khai, hướng dẫn, chỉ đạo công tác tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thành phố.

Lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng các phương án bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; chủ động nắm chắc tình hình, dự báo các tình huống cùng biện pháp ngăn chặn, xử lý hiệu quả, giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các khiếu nại, tố cáo của công dân; ngăn chặn mọi hành vi lợi dụng dân chủ, vi phạm pháp luật về bầu cử. Kiên quyết đấu tranh chống mọi luận điệu xuyên tạc, những âm mưu, hành động phá hoại cuộc bầu cử, lợi dụng bầu cử để gây rối; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi sai trái nhằm tranh thủ phiếu bầu, làm sai lệch kết quả bầu cử; có các phương án chủ động đối phó với những tình huống thiên tai, sự cố có thể xảy ra trong thời gian tiến hành bầu cử. Lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị điều kiện vật chất bảo đảm cho tổ chức bầu cử thành công.

Giao Ban cán sự Đảng UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành có liên quan xây dựng kế hoạch, phương án thực hiện; bảo vệ tuyệt đối an toàn cuộc bầu cử trên địa bàn thành phố.

Ban Thường vụ Thành ủy, các quận ủy, huyện ủy thành lập Ban Chỉ đạo để lãnh đạo toàn diện công tác bầu cử của cấp mình; lãnh đạo về công tác nhân sự HĐND quận, huyện, xã, phường, thị trấn; giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh trong quá trình chuẩn bị và tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại thành phố.

Ban cán sự Đảng UBND thành phố giao Sở Nội vụ theo dõi, tổng hợp, báo cáo kịp thời, hướng dẫn và thực hiện các nghiệp vụ, yêu cầu về công tác bầu cử theo quy định; bám sát chỉ đạo của Trung ương để tham mưu đề xuất Ban Chỉ đạo Thành ủy kịp thời, bảo đảm triển khai các bước đúng quy định.

Đảng đoàn HDNĐ thành phố, Ban cán sự Đảng UBND thành phố, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các ban của Thành ủy, ủy ban bầu cử các cấp, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện Chỉ thị này, thực hiện hoàn thành các bước của quy trình bầu cử đúng thời hạn theo luật định, bảo đảm cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thành phố thành công tốt đẹp.

LHT

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác