Print Thứ Hai, 17/02/2020 20:12 Gốc

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành uỷ tại Công văn số 1010-CV/TU ngày 21/8/2019 về việc triển khai thực hiện Kết luận số 52-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khoá X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, Uỷ ban nhân dân thành phố vừa xây dựng và ban hành Kế hoạch triển khai với các nội dung cụ thể.

Theo đó, tập trung công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của chính quyền các cấp, nhất là người đứng đầu về vai trò, vị trí quan trọng của đội ngũ trí thức. Hoàn thiện cơ chế, chính sách; tạo môi trường và điều kiện thuận lợi nhằm bảo đảm trọng dụng, phát huy tối đa tiềm năng của đội ngũ trí thức. Đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng hoạt động của các hội trí thức và các đoàn thể; đề cao trách nhiệm của đội ngũ trí thức.

Thực hiện quán triệt sâu sắc, đầy đủ các nội dung của Kết luận số 52-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư và ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành uỷ tại Công văn số 1010-CV/TU ngày 21/8/2019 nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc xây dựng đội ngũ trí thức thành phố đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, phát triển kinh tế – xã hội và hội nhập quốc tế trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

Đồng thời việc tổ chức thực hiện Kết luận số 52-KL/TW và Công văn số 1010-CV/TU phải được tiến hành đồng bộ từ cấp thành phố đến cấp cơ sở; gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện Chương trình số 24-CTr/TU ngày 24/9/2008 của Thành uỷ về thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khoá X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Tài liệu đính kèm tải tại đây 09-KH-UBND

(Nguồn: sotttt.haiphong.gov.vn)

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Chú trọng xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ  đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác