Print Thứ Tư, 17/06/2020 11:00 Gốc

Với 90,68% đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) với quy 10 Chương, 219 Điều và có hiệu lực thi hành từ ngày 1.1.2021.

Sáng 17.6, tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp 9, Quốc hội khóa XIV đã tiến hành biểu quyết thông qua Luật Doanh nghiệp (sửa đổi).

Trong đó, Quốc hội đã thống nhất không đưa hộ kinh doanh vào quy định trong Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) để xây dựng một luật riêng về đối tượng này.

Với 90,68% đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) với quy mô 10 Chương, 219 Điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1.1.2021.

Luật này quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp, bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân; quy định về nhóm công ty…

Đối tượng áp dụng của luật bao gồm các doanh nghiệp; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp. Nội dung luật cũng quy định doanh nghiệp Nhà nước là doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Biểu quyết thông qua Luật Doanh nghiệp (sửa đổi). Ảnh PV.

Trước khi biểu quyết thông qua toàn bộ luật, các đại biểu Quốc hội đã biểu quyết thông qua Điều 88 về doanh nghiệp nhà nước; Điều 115 về quyền của cổ đông phổ thông và Điều 128 về chào bán trái phiếu riêng lẻ được quy định trong dự thảo luật.

Ngay sau đó, 92,34% đại biểu có mặt đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều.

Luật gồm 3 Điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1.7.2021 nhằm tháo gỡ những bất cập phát sinh trong thực tiễn thi hành Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều và bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với hệ thống pháp luật hiện hành; đáp ứng yêu cầu thực tiễn, đồng thời không để phát sinh khoảng trống về pháp lý trong công tác quản lý nhà nước, thực thi pháp luật về phòng, chống thiên tai, và quản lý đê điều.

Trước khi biểu quyết thông qua toàn bộ luật, các đại biểu Quốc hội đã biểu quyết thông qua khoản 6, Điều 1 sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2 và điểm c khoản 3 Điều 9 Luật Phòng, chống thiên tai về ngân sách nhà nước cho phòng chống thiên tai; khoản 4 Điều 2 Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 Điều 28 Luật Đê điều về việc bỏ quy định cầu dẫn trên bãi sông khi xây cầu qua tuyến sông có đê.

T.VƯƠNG – C.NGUYÊN

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Chính thức không đưa hộ kinh doanh vào trong Luật Doanh nghiệp
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác