Print Chủ Nhật, 29/12/2019 10:45 Gốc

Nhằm khuyến khích nông dân, chủ trang trại, người được ủy quyền đối với hộ nông dân, tổ hợp tác, cá nhân, người được ủy quyền đối với nhóm cá nhân, hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân khác có liên quan trong việc thực hiện liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp phát triển hợp tác, liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, lâm nghiệp trên địa bàn thành phố; UBND thành phố vừa ban hành Quyết định số 52/2019/QĐ-UBND ngày 26/12/2019 Quy định cụ thể về thực hiện chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Theo Quyết định, UBND thành phố, phê duyệt hỗ trợ đối với: Các dự án, kế hoạch liên kết do chủ trì liên kết xây dựng để triển khai thực hiện sản xuất cùng lúc một ngành hàng, sản phẩm trên địa bàn của 2 huyện, quận trở lên; Các dự án, kế hoạch liên kết do chủ trì liên kết xây dựng để triển khai thực hiện sản xuất cùng lúc một ngành hàng, sản phẩm trên địa bàn một huyện, quận có quy mô vốn đầu tư từ 5 tỷ đồng trở lên.

UBND cấp huyện phê duyệt hỗ trợ các dự án, kế hoạch liên kết có phạm vi thực hiện giới hạn trong một huyện, quận có quy mô vốn đầu tư dưới 5 tỷ đồng.

Danh mục các ngành hàng khuyến khích, ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Chi tiết tại phụ lục số 1 kèm theo.

Danh sách các sản phẩm khuyến khích, ưu tiên thực hiện liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Chi tiết kèm theo phụ lục số 2 kèm theo.

Nguồn kinh phí thực hiện theo kế hoạch, chương trình, dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Chương trình mục tiêu tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư; các chương trình, dự án về khuyến nông và nguồn vốn từ các chương trình, dự án hợp pháp khác.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/01/2020.

Tải về Quyết định số 52/2019/QĐ-UBND ngày 26/12/2019.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn thành phố
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác