Print Thứ Bảy, 26/01/2019 20:46

UBND thành phố vừa có Quyết định số 30/2018/QĐ-UBND ban hành quy định về trách nhiệm và đánh giá trách nhiệm của người đứng đầu các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện trong thực hiện cải cách hành chính nhà nước.

Theo đó, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác CCHC phải thực hiện quản lý điều hành CCHC gồm: chỉ đạo, điều hành, triển khai, thực hiện nghiêm túc, đảm bảo chất lượng và tiến độ các nhiệm vụ CCHC; căn cứ chỉ số CCHC được công bố hàng năm của các Sở, ngành, UBND quận, huyện tiếp tục chỉ đạo khắc phục để nâng cao kết quả, hiệu quả công tác CCHC tại cơ quan, đơn vị. Người đứng đầu cấp Sở có chức năng, nhiệm vụ tham mưu UBND thành phố về công tác này phải thường xuyên theo dõi, đôn đốc thực hiện CCHC nhà nước của thành phố thuộc lĩnh vực phụ trách; người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trước UBND thành phố về kết quả thực hiện nhiệm vụ, nội dung CCHC nhà nước, chịu trách nhiệm khác liên quan đến thực hiện CCHC nhà nước theo quy định.

Việc đánh giá trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác CCHC căn cứ vào chức trách, nhiệm vụ, nghĩa vụ của người đứng đầu và kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC của cơ quan đơn vị thông qua Chỉ số CCHC nhà nước hàng năm; đánh giá bảo đảm khách quan, công bằng, chính xác. Trong trường hợp người đứng đầu đã chỉ đạo, thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ, nghĩa vụ theo quy định và áp dụng mọi biện pháp để ngăn chặn các hành vi vi phạm hoặc do yếu tố khách quan thì được giảm nhẹ khi chịu trách nhiệm.

Chủ tịch UNBD thành phố có thẩm quyền đánh giá mức độ hoàn thành của người đứng đầu cấp Sở, người đứng đầu UBND cấp huyện; người đứng đầu cấp Sở, UBND cấp huyện căn cứ theo chỉ đạo về CCHC của Trung ương, thành phố và đặc điểm tình hình thực tế của đơn vị, địa phương để đánh giá trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc cấp Sở, UBND huyện trong thực hiện CCHC nhà nước hàng năm.  

UBND thành phố giao Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp tổ chức thực hiện, theo dõi, kiểm tra và báo cáo kết quả thực hiện; đề xuất, báo cáo Chủ tịch UBND thành phố khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt; xử lý các trường hợp trì trệ, vi phạm trong triển khai thực hiện các nội dung CCHC nhà nước gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp; tổng hợp các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện Quy định này, báo cáo UBND thành phố xem xét, quyết định.

Tiến Phước – haiphong.gov.vn 10/10/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Chỉ thị về trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác