Print Thứ Bảy, 26/01/2019 17:53

Thực hiện Chỉ thị sô 2919/CT-BGDĐT ngày 10/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018-2019 của ngành Giáo dục; để đẩy mạnh phát triển giáo dục và đào tạo thành phố theo các nội dung Nghị quyết Đại hội đnagr bộ thành phố lần thứ XV, UBND thành phố vừa ban hành Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 04/9/2018 về thực hiện nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018 – 2019.

Theo đó, trong năm học 2018 – 2019, các cấp, các ngành, các cơ sở giáo dục trong thành phố tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ chủ yếu: Tiếp tục tăng cường kỷ cương, nề nếp trong hoạt động giáo dục tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục chuyên nghiệp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, trong đó giáo dục phổ thông chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ý thức trách nhiệm của công dân đối với xã hội, cộng đồng. Giáo dục mầm non chú trọng việc chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm. Giáo dục phổ thông tập trung đổi mới phương thức dạy học; chú trọng việc học đi đôi với hành, giáo dục nhà trường gắn với giáo dục gia đình và cộng đồng. Giáo dục thường xuyên thực hiện đa dạng hoá nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời của người dân, góp phần xây dựng xã hội học tập. Hoàn thành tốt các chỉ tiêu công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo, giữ vững vị trí tốp đầu của ngành giáo dục và đào tạo trong cả nước.

UBND thành phố cũng đề ra nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018 – 2019, trong đó tập trung vào thực hiện rà soát, quy hoạch lại mạng lưới cơ sở giáo dục trong toàn thành phố; tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục các cấp; đổi mới chương trình giáo dục mầm non, phổ thông; đẩy mạnh định hướng nghề nghiệp và phân luồng trong giáo dục phổ thông; nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh ở các cấp học và trình độ đào tạo; tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học và quản lý giáo dục. Bên cạnh đó, đẩy mạnh giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối vói các cơ sở giáo dục, đào tạo; tăng cường hội nhập quốc tế trong giáo dục và đào tạo; tăng cường cơ sở vật chất đảm bảo chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo; phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, đầu tư cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm hiện đại giúp cho học sinh có điều kiện học tập và nghiên cứu.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Chỉ thị về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018 – 2019 của ngành Giáo dục Hải Phòng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác