Print Thứ Năm, 10/09/2020 14:15 Gốc

Chủ tịch UBND thành phố đã ban hành Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 10/03/2020 về tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực thông tin điện tử; phòng, chống thông tin xấu, độc theo đúng quy định của pháp luật.

Trong thời gian qua, việc thực hiện Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng và Thông tư số 09/2014/TT-BTTTT ngày 19/8/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội trên địa bàn thành phố được các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp quan tâm triển khai thực hiện.

Tuy nhiên, bên cạnh đó vân còn hiện tượng trên không gian mạng (báo điện tử, tạp chí điện tử, trang thông tin điện tử, mạng xã hội) đăng tải, chia sẻ thông tin xấu, độc, sai sự thật (chưa được kiểm chứng, thôi phồng, bóp méo hoặc sai sự thật…) làm cho môi trường thông tin thiếu lành mạnh, ảnh hưởng đến ổn định xã hội. Đặc biệt, trong thời gian qua đã có nhiều thông tin xấu, độc về công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy tại Chỉ thị số 25/CT-TƯ ngày 10/3/2020 về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới; để tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực thông tin điện tử; phòng, chống thông tin xấu, độc theo đúng quy định của pháp luật, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phô yêu cầu:

1. Sở Thông tin và Truyền thông:

– Chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy, Công an thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động, kịp thời thực hiện công tác thông tin tuyên truyền, phản bác các luận điệu xuyên tạc, vu khống lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo thành phố; định hướng, kiểm soát chặt chẽ hoạt động đăng tải thông tin trên không gian mạng và hoạt động của đội ngũ phóng viên trên địa bàn thành phố; tố chức họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, phối hợp để kiểm tra, xác minh, thẩm định, đề xuất hướng xử lý những thông tin có nội dung xấu, độc; kiên quyết xử lý hoặc đề xuất xử lý nghiêm cá nhân, tổ chức đăng tải, chia sẻ thông tin xấu, độc.

– Tổ chức khai thác phần mềm trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia của Bộ Thông tin và Truyền thông chuyển giao; nghiên cứu, đề xuất xây dung hệ thống thu thập, giám sát, xử lý thông tin trên không gian mạng.

– Hướng dẫn, phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương tổ chức cung cấp thông tin cho báo chí; xử lý thông tin xấu, độc theo quy định của pháp luật; tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức, kỹ năng nhận diện, phòng ngừa, ngăn chặn thông tin xấu, độc.

– Tham mưu, đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo loại bỏ thông tin có nội dung vi phạm pháp luật, thông tin xấu, độc chưa được phân cấp thẩm quyền xử lý.

2. Công an thành phố:

– Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan tích cực phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân lợi dụng không gian mạng đăng tải thông tin xấu, độc xâm hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tố chức, cá nhân trên địa bàn thành phố.

– Tổ chức theo dõi, thu thập thông tin, điều tra, xác lập chứng cứ, danh tính tổ chức, cá nhân vi phạm trên không gian mạng và đề xuất hướng xử lý. Tích cực, chủ động xác minh, làm rõ nguồn gốc, danh tính của cá nhân, tổ chức vi phạm việc đưa thông tin xấu, độc trên không gian mạng theo yêu cầu của các cơ quan, tổ chức, đơn vị phối hợp.

3. Hội Nhà báo thành phố:

– Quán triệt hội viên chấp hành nghiêm Quy định về đạo đức nghề nghiệp của Người làm báo Việt Nam, Quy tắc sử dụng mạng xã hội của Người làm báo Việt Nam đến các Chi hội và hội viên do Hội Nhà báo quản lý.

– Chủ động phối hợp theo dõi, tiếp nhận, kiểm tra, xác minh và tham gia thẩm định, xử lý các thông tin xấu, độc trên mạng.

– Xử lý nghiêm đối với hội viên vi phạm Quy tắc sử dụng mạng xã hội của Người làm báo Việt Nam, vi phạm 10 điều quy định về đạo đức Người làm báo Việt Nam.

4. Các sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân các quận, huyện, các đoàn thể, tổ chức chính trị-xã hội và các cơ quan, đơn vị liên quan:

– Tăng cường tuyên truyền, quán triệt nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân khi sử dụng internet và mạng xã hội, kỹ năng nhận diện, xử lý thông tin xấu, độc; quản lý, kiểm tra, giám sát việc sử dụng internet và mạng xã hội của cán bộ, công chức, viên chức để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp lan truyền, chia sẻ, bình luận thông tin có nội dung xấu, độc, thông tin sai sự thật, xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, công tác quản lý, điều hành của thành phố, lộ lọt bí mật Nhà nước, trái với thuần phong mỹ tục, chuẩn mực đạo đức xã hội.

– Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình, tổ chức kiểm tra, xác minh thông tin trên không gian mạng phản ánh những vấn đề tiêu cực, bức xúc trong dư luận liên quan đến địa bàn, lĩnh vực do sở, ngành, địa phương, tổ chức, đơn vị quản lý để chủ động xử lý dứt điểm theo thẩm quyền và theo quy định của pháp luật; kịp thời thông tin, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xử lý.

– Tổ chức thực hiện tốt công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo đúng quy định nhằm tránh khủng hoảng truyền thông.

– Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức và kỹ năng nhận diện, xử lý thông tin xấu, độc trên không gian mạng cho cán bộ, công chức, viên chức do sở, ngành, địa phương, tổ chức, đơn vị quản lý.

5. Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, Báo Hải Phòng, Báo An ninh Hải Phòng, Cổng Thông tin điện tử thành phố, Cổng tin tức thành phố:

– Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, đấu tranh, phản bác các thông tin xấu, độc trên không gian mạng.

– Chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan theo dõi, tiếp nhận, kiểm tra, xác minh, thẩm định và đề xuất hướng xử lý thông tin xấu, độc trên không gian mạng.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị này; kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố (qua Sở Thông tin và Truyền thông) các khó khăn, vướng mắc để được xem xét, giải quyết./.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Chỉ thị tăng cường các biện pháp phòng, chống thông tin xấu, độc trên không gian mạng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác