Print Thứ Ba, 02/02/2021 16:11 Gốc

Thực hiện Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 08/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 – 2020; Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 13/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phối hợp triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; Quyết định số 2083/QĐ-TTg ngày 26/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; Quyết định số 1368/QĐ- TTg ngày 03/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân.

Nhằm tạo sự đồng thuận, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, các địa phương và toàn thể Nhân dân thành phố Hải Phòng trong thực hiện Dự án Sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân và Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (sau đây gọi tắt là 02 Dự án), tiến tới xây dụng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số; cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân trong giải quyết các thủ tục hành chính và các giao dịch dân sự; tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế – xã hội của cả nước và thành phố đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự; Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện ngay các nội dung trọng tâm sau:

1. Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền về vị trí, vai trò, tầm quan trọng; quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong triển khai thực hiện 02 Dự án tại thành phố Hải Phòng. Để từ đó các cơ quan, tổ chức và các tầng lớp nhân dân đồng thuận, giúp lực lượng Công an đẩy nhanh tiến độ thực hiện 02 Dự án, nhất là việc cấp thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử và thu thập, cập nhật, chỉnh sửa thông tin dân cư.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối họp với Công an thành phố, các cơ quan báo chí thành phố và ủy ban nhân dân các cấp thực hiện.

2. Thực hiện việc cấp các loại giấy tờ liên quan đến Hộ tịch (đăng ký khai sình, đăng kỷ khai tử, thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch,…) cho công dân khi có yêu cầu theo đúng quy định của Luật Hộ tịch và các văn bản hướng

 

dẫn thi hành; tạo thuận lợi cho công dân được cấp, bổ sung, điều chỉnh, thông tin cá nhân trong thời gian sớm nhất, bảo đảm thông tin công dân đầy đủ, chính xác và thống nhất, phục vụ việc thu thập, cập nhật, chỉnh sửa thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cấp thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử.

Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối họp với Ủy ban nhân dân các quận, huyện thực hiện.

3. Công an thành phố:

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả việc thu thập, cập nhật, chỉnh sửa thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo chỉ đạo của Bộ Công an.

Tổ chức triển khai thực hiện việc cấp thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử đối với tất cả công dân từ đủ 14 tuổi trở lên đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả, phấn đấu đến ngày 01/5/2021 cơ bản hoàn thành việc cấp thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử cho công dân từ đủ 14 tuổi trở lên trên địa bàn thành phố.

4. Sở Tài chính chủ trì, phối họp với Công an thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu giúp Ủy ban nhân dân thành phố bố trí, hỗ trợ kinh phí mua sắm bổ sung máy móc, trang thiết bị, phương tiện,… cần thiết phục vụ đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện 02 Dự án, nhất là việc tổ chức cấp thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

5. Sở Nội vụ chủ trì, phối họp với Công an thành phố tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố biểu dương, khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ nêu trên.

6. Liên đoàn Lao động thành phố, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, Thành Đoàn Hải Phòng, Hội Cựu chiến binh thành phố, Hội Nông dân thành phố phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân, cán bộ, hội viên, đoàn viên tích cực hưởng úng hỗ trợ lực lượng Công an trong thực hiện 02 Dự án.

7. Ủy ban nhân dân các quận, huyện và các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang:

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện 02 Dự án; nhất là công tác tuyên truyền; chuẩn bị các điều kiện cần thiết để phối họp với lực lượng Công an trong thực hiện 02 Dự án, đặc biệt là công tác cấp thẻ căn cước công dân gắn chip điện tủ’ đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

Tiếp tục quán triệt cho cán bộ, chiến sỹ, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân về 02 Dự án để tích cực hưởng ứng, chủ động cung cấp thông tin và đi làm thủ tục cấp thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử.

– Quan tâm bố trí, hỗ trợ kinh phí cho cơ quan Công an cùng cấp mua sắm máy móc, trang thiết bị,… đảm bảo đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các nhiệm vụ của 02 Dự án.

– Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đơn vị, đoàn thể, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện nghiêm túc triển khai thực hiện tốt Chỉ thị này; nếu có phát sinh vướng mắc báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, giải quyết (qua Công an thành phố tổng họp).

– Giao Công an thành phố kiểm tra, đôn đốc và tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị này báo cáo Bộ Công an và ủy ban nhân dân thành phố theo quy định./.

 

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc đẩy mạnh thực hiện Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án Sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác