Print Thứ Năm, 05/09/2019 11:47

Thực hiện Chỉ thị 35/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch 64/KH-UBND thành phố; trên cơ sở báo cáo của Sở Nội vụ về công tác văn thư, lưu trữ năm 2019, UBND thành phố vừa yêu cầu Chủ tịch UBND các quận, huyện; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu hồ sơ tài liệu vào lưu trữ lịch sử thành phố căn cứ theo quy định pháp luật hiện hành, tổ chức rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý, chỉ đạo về công tác văn thư lưu trữ tại cơ quan, đơn vị.

Đồng thời đề nghị các UBND các quận, huyện rà soát, bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ công chức, viên chức thực hiện công tác văn thư lưu trữ tại đơn vị đảm bảo đủ điều kiện theo quy định. Thực hiện nghiêm túc hoạt động văn thư, lưu trữ theo quy định đặc biệt trong quản lý văn bản đến, đi. Chấn chỉnh một số nội dung trong công tác bảo vệ bí mật Nhà nước trong công tác văn thư, lưu trữ. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác lưu trữ; bố trí hạ tầng công nghệ thông tin, máy tính, máy scan, máy in…

Giao Sở Nội vụ hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện bảo đảm thống nhất, đồng bộ. Giao Văn phòng UBND thành phố chủ trì cùng Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan đơn vị liên quan khẩn trương triển khai nâng cấp phần mềm HPNET-Eoffice. Giao Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan triển khai xây dựng phần mềm lưu trữ theo Thông tư 02/2019/TT-BNV của Bộ Nội vụ.

Nguồn. haiphong.gov.vn

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Chấn chỉnh công tác văn thư, lưu trữ năm 2019 tại Hải Phòng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác