Print Thứ Hai, 30/05/2022 09:45 Gốc

Theo Kế hoạch về Đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến, nâng cao tỷ lệ hồ sơ trực tuyến, giảm tỷ lệ hồ sơ quá hạn trong cơ quan nhà nước thành phố Hải Phòng do UBND thành phố vừa ban hành.

UBND thành phố đặt ra mục tiêu, 100% TTHC đủ điều kiện được triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; 80% dịch vụ công mức độ 3,4 có phát sinh hồ sơ trực tuyến; và tỷ lệ hồ sơ trực tuyến trên tổng số hồ sơ tiếp nhận trực tiếp và trực tuyến phải đạt tối thiểu 60%.

Các cơ quan, đơn vị cung cấp dịch vụ công trực tuyến phải tuyên truyền hướng dẫn người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến, bố trí nguồn lực hỗ trợ người dân thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến, phấn đấu đạt tỷ lệ hồ sơ trực tuyến ở mức cao.

Cần bố trí nguồn lực để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến, phấn đấu đạt tỷ lệ hồ sơ trực tuyến ở mức cao nhất.

Bên cạnh việc tăng cường công tác tuyên truyền về việc cung ứng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đến với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người dân và doanh nghiệp. Kế hoạch yêu cầu phải nâng cao nhận thức, phát huy vai trò tích cực, chủ động của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong quá trình chỉ đạo, triển khai thực hiện. Trong đó, phải xác định cụ thể các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện và trách nhiệm của từng đơn vị trong việc đẩy mạnh tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trực tuyến và tiếp nhận, trả kết quả TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích; công bố, áp dụng danh mục TTHC thí điểm thực hiện bằng hình thức chỉ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến; ban hành chính sách khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến; tăng cường công tác tuyên truyền cung ứng dịch vụ bưu chính công ích, khuyến khích cá nhân, tổ chức sử dụng dịch vụ; rà soát các TTHC thuộc lĩnh vực quản lý, chuẩn hóa quy trình ISO, cập nhật quy trình điện tử…

Mục tiêu của Kế hoạch cũng hướng đến việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức trong công tác giải quyết TTHC, đẩy mạnh việc thực hiện giải quyết TTHC trên môi trường điện tử, tạo điều kiện thuận lợi, minh bạch, giảm tiêu cực phiền hà, thời gian, chí phí của người dân và doanh nghiệp khi giải quyết TTHC. Đồng thời, tăng cường sự tham gia của người dân, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội trong triển khai và giám sát quá trình thực hiện TTHC trên môi trường điện tử của cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

Minh Hảo

Tài liệu đính kèm: Kế hoạch số 128/KH-UBND

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Cán bộ, công chức, viên chức phải là người đi đầu trong việc thực hiện thủ tục hành chính mức độ 3, 4
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác