Print Thứ Sáu, 03/07/2020 09:34 Gốc

Năm 2019, Chỉ số Cải cách hành chính công (PAR Index) của thành phố đạt 84,35 điểm, xếp thứ 4/63; Chỉ số Hài lòng đối với sự phục vụ hành chính (Chỉ số SIPAS) của thành phố đạt 92,22%, xếp thứ 2/63; Chỉ số Hiệu quả quản trị hành chính công (PAPI) của thành phố trong nhóm đạt điểm thấp nhất trong các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Chỉ số PAR Index tăng 1 bậc, Chỉ số SIPAS tăng 7 bậc so với năm 2018, qua đó thể hiện sự cố gắng, nỗ lực và cải thiện của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong triển khai công tác cải cách hành chính, phục vụ tốt hơn yêu cầu của người dân, tổ chức và doanh nghiệp thành phố. Tuy nhiên, bên cạnh đó, Chỉ số PAPI vẫn tiếp tục trong nhóm các địa phương đạt điểm thấp nhất, vẫn còn một số nội dung công tác cải cách hành chính thành phố đã chỉ đạo quyết liệt tuy nhiên còn hạn chế và bị trừ điểm.

Để kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế, góp phần thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính của thành phố nói chung, cải thiện, nâng cao các Chỉ số nêu trên nói riêng; đồng thời để tổ chức triển khai nghiêm túc các nhiệm vụ trong Kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ tại Quyết định số 169/QĐ-BCĐCCHC ngày 11/3/2020 của Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ, UBND thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện khẩn trương chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung sau:

Các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện: Tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 15/6/2018 của UBND thành phố về cải thiện, nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính, Chỉ số Hài lòng về sự phục vụ hành chính, Chỉ số Hiệu quả quản trị hành chính công. Căn cứ kết quả phân tích các nội dung bị trừ điểm trong chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số đo lường sự hài lòng, Chỉ số Hiệu quả quản trị hành chính công năm 2019 của thành phố (tại Công văn số 1345/SNV-CCHC&PC ngày 1/6/2020 của Sở Nội vụ) và kết quả công bố đánh giá xếp hạng Chỉ số Cải cách hành chính, Chỉ số Hài lòng đối với sự phục vụ hành chính năm 2019 của các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện để chỉ đạo rà soát, khắc phục ngay các nội dung bị trừ điểm, còn tồn tại, hạn chế.

Công an thành phố, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Bảo hiểm Xã hội thành phố, UBND các quận, huyện và UBND các xã, phường, thị trấn khẩn trương thực hiện Kế hoạch số 308/KH-UBND ngày 26/12/2019 của UBND thành phố về thực hiện Quyết định số 1291/QĐ-TTg ngày 07/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc tại Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã.

Sở Công Thương, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Ngoại vụ, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Thông tin và Truyền thông; UBND các huyện: Cát Hải, Thủy Nguyên khẩn trương chỉ đạo khắc phục, xử lý các tồn tại, hạn chế đã được Tổ công tác kiểm tra cải cách hành chính chỉ ra; báo cáo UBND thành phố (qua Sở Nội vụ) kết quả khắc phục trước ngày 15/7/2020.

Các sở, ngành thành viên Hội đồng thẩm định Chỉ số CCHC của thành phố (Sở Nội vụ, Văn phòng UBND thành phố, Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư) căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tham mưu UBND thành phố thực hiện các nhiệm vụ có liên quan trong Kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ ban hành tại Quyết định số 169/QĐ-BCĐCCCHC ngày 11/3/2020 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ…

UBND thành phố giao Sở Nội vụ tham mưu UBND thành phố sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật về quản lý công chức, viên chức để cụ thể hóa các quy định mới tại Luật sửa đổi, bổ sung Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức và tại các Nghị định hướng dẫn thi hành. Tiếp tục công tác kiểm tra, hướng dẫn cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị cùng với kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tăng cường thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp sai phạm trong tuyển dụng, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ, công chức, viên chức. Tiếp tục nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Bộ Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện đảm bảo đánh giá toàn diện, thực chất, khách quan kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của các đơn vị; báo cáo UBND thành phố trong tháng 7/2020.

Lê Ngọc

Tài liệu đính kèm:

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Cải thiện, nâng cao các chỉ số PAR Index, SIPAS và PAPI để thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính của thành phố
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác