Print Thứ Hai, 29/11/2021 16:41 Gốc

Để cải thiện, nâng cao các chỉ số thành phần về Quản trị môi trường trong Chỉ số Hiệu quả hành chính công (FAPI) của thành phố; UBND thành phố ban hành văn bản số 9125/UBND-KSTTHC ngày 26/11/2021 về việc cải thiện điểm nội dung thành phần về Quản trị trong Chỉ số Hiệu quả quản trị hành chính công.

Tại Văn bản, UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện tiếp tục thực hiện nghiêm có hiệu quả Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 15/6/2018 của UBND thành phố về cải thiện, nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính công; tập trung tuyên truyền các nội dụng của chỉ số PAPI đặc biệt là các chỉ số về quản trị môi trường đến người dân, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố; tăng cường sự giám sát của nhân dân trong quá trình thực thi chính sách pháp luật về môi trường.

Triển khai đồng bộ Luật Bảo về môi trường năm 2020 theo Kế hoạch số 133/KH-UBND ngày 03/6/2021 của UBND thành phố về việc triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố.

UBND các quận, huyện, xã, phường, thị trấn thường xuyên kiểm tra chất lượng ngồn nước và không khí; có giải pháp quản lý để cải thiện điều kiện sinh hoạt về nguồn nước và không khí cho nhân dân; có giải pháp cụ thể để nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân và các cơ quan, tổ chức thuộc địa bàn quản lý; chủ động phòng ngừa, kịp thời xử lý các điểm nóng về ô nhiễm môi trường.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm và kịp thời xử lý các hành vi không tuân thủ cam kết bảo vệ môi trường của doanh nghiệp trên địa bàn quản lý; tập trung giải quyết các kiến nghị, đơn thư khiếu nại của người dân có liên quan đến các sự cố, vấn đề ô nhiễm môi trường.

UBND thành phố yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 16/4/2021 của UBND thành phố về tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí; nghiêm túc, khẩn trương tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại Văn bản này.

Xem chi tiết Văn bản số số 9125/UBND-KSTTHC ngày 26/11/2021 của UBND thành phố tại file đính kèm.

Tài liệu đính kèm: Văn bản số 9125/UBND-KSTTHC

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Cải thiện điểm nội dung thành phần về Quản trị môi trường trong Chỉ số Hiệu quả quản trị hành chính công
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác