Print Thứ Hai, 25/11/2019 13:10

Thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đồi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Chương trình hành động số 49-CTr/TU ngày 9/1/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017; UBND thành phố đã quán triệt, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện tới các cơ quan, đơn vị, địa phương trên bàn thành phố; kết quả thực hiện như sau:

Tính đến ngày 15/11/2019, UBND thành phố đã tiến hành sáp nhập, hợp nhất, giải thể để giảm 73 đơn vị sự nghiệp công lập, đạt 74% so với mục tiêu đến năm 2021 nêu tại Chương trình hành động số 49-CTr/TU của Ban Thường vụ Thành ủy; trong đó, bao gồm: UBND thành phố đã ban hành quyết định sắp xếp để giảm 27 đơn vị (15 đơn vị sự nghiệp công lập và 12 ban quản lý dự án); Ban Cán sự Đảng UBND thành phố đã báo cáo xin ý kiến Ban Thường vụ Thành ủy về việc sắp xếp để giảm 46 đơn vị (sau khi Ban Thường vụ Thành ủy có ý kiến đồng ý, UBND thành phố sẽ ban hành các Quyết định sáp nhập, họp nhất theo quy định).

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình trao các quyết định về sắp xếp các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Hải Phòng

Đến nay, sau khi thực hiện việc sắp xếp, thành phố còn 4 Ban quản lý dự án trực thuộc UBND thành phố; không còn Ban quản lý dự án trực thuộc sở, ngành; mỗi UBND quận, huyện chỉ có 1 Ban quản lý dự án theo đúng quy định và chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy tại Thông báo số 666-TB/TU ngày 10/1/2019.

UBND thành phố đã ban hành quyết định chuyển đổi cơ chế tự chủ kinh phí hoạt động đối với 34 đơn vị sự nghiệp công lập, đạt 34% so với mục tiêu đến năm 2021 nêu tại Chương trình hành động số 49-CTr/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, cụ thể như sau: chuyển 5 đơn vị sang tự đảm bảo kinh phí chi thường xuyên và chi đầu tư; chuyển 10 đơn vị sang tự chủ kinh phí chi thường xuyên; chuyển 19 đơn vị do Nhà nước đảm bảo kinh phí chi thường xuyên sang tự chủ một phần kinh phí chi thường xuyên. UBND thành phố đã ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần giai đoạn 2019-2020 đối với 2 đơn vị (Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn Hải Phòng; Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Hải Phòng); hiện nay, các đơn vị đang tổ chức triển khai thực hiện và hoàn thành trong năm 2020.

Sau khi sắp xếp lại, số đầu mối các đơn vị sự nghiệp công lập, ban quản lý dự án được tinh gọn; nội bộ các đơn vị sau kiện toàn, sắp xếp lại đảm bảo tinh gọn, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao; hoạt động chuyên nghiệp hơn, tạo sự yên tâm công tác đối với viên chức, người lao động… Đây là cơ sở quan trọng để các đơn vị ổn định, hoạt động có hiệu quả hơn, góp phần nâng cao chất lượng cung ứng các dịch vụ sự nghiệp công lập trong thời gian tói.

Ngay sau khi tiến hành sắp xếp lại, UBND thành phố đã ban hành quyết định điều chỉnh chủ đầu tư các dự án do các sở làm chủ đầu tư về cho các Ban quản lý dự án trực thuộc UBND thành phố làm chủ đầu tư (các Sở, ngành thành phố không trực tiếp làm chủ đầu tư dự án). Quá trình thực hiện việc sắp xếp, không làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các dự án, đảm bảo chất lượng các công trình dự án theo quy định; các ban quản lý dự án đã chủ động hơn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phẩn đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, kịp thời bàn giao đưa công trình vào sử dụng.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đình Chuyến trao các Quyết định về việc tổ chức lại Ban Quản lý dự án các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn

Trình tự, thủ tục tiến hành sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập, các ban quản lý dự án thực hiện bảo đảm theo đúng quy định tại Luật Xây dựng năm 2014, Nghị định số 55/2012/NĐ-CP của Chính phủ, Nghị định số 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư số 16/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng.

Một số đơn vị sự nghiệp, ban quản lý dự án tự chủ kinh phí chi thường xuyên, trong quá trình hoạt động, nguồn thu không đủ bù chi, dẫn đến phải nợ lương, nợ bảo hiểm xã hội của viên chức, người lao động. Tuy nhiên, UBND thành phố đã chỉ đạo giải quyết dứt điểm những vướng mắc về tài chính và giải quyết đảm bảo quyền lợi, chế độ, chính sách của người lao động theo đúng quy định tại những đơn vị sự nghiệp thực hiện giải thể; đồng thời, giao đơn vị sự nghiệp mới có trách nhiệm kế thừa về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý để giải quyết những vướng mắc có liên quan của các đơn vị trước khi sáp nhập, hợp nhất theo quy định.

Từ nay đến năm 2021, UBND thành phố sẽ tập trung chỉ đạo các sở, ngành, địa phương sắp xếp lại và chuyển đổi cơ chế tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập để đảm bảo đạt mục tiêu đến năm 2021 giảm tối thiểu 10% = 99 đơn vị (hết năm 2019, thực hiện xong 73 đơn vị) và phấn đấu chuyển đổi cơ chế tài chính đối với 10% = 99 đơn vị (hết năm 2019, thực hiện xong 34 đơn vị) xác định tại Chương trình hành động số 49-CTr/TU ngày 9/1/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy. Trong quá trình sắp xếp, đảm bảo thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, giải quyết bảo đảm các thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động theo đúng quy định.

UBND thành phố xác định kết quả sắp xếp, đổi mới cơ chế tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập là căn cứ, cơ sở để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và khen thưởng đối với Giám đốc các sở, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện và Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập hàng năm.

Lê Ngọc

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố sau kiện toàn, sắp xếp lại đảm bảo tinh gọn, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác