Print Thứ Năm, 11/07/2024 17:15 Gốc

Nhằm giúp các bộ ngành địa phương nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến, vừa qua Bộ Thông tin và Truyền thông đã triển khai tổ chức đánh giá chất lượng Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh năm 2024.

Theo đó, phạm vi đánh giá đáp ứng yêu cầu kỹ thuật đối với các Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh của 21 bộ, ngành và 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đáp ứng các tiêu chí kỹ thuật nêu tại Bộ tiêu chí đánh giá ban hành kèm theo Quyết định số 473/QĐ-BTTTT ngày 03/4/2024.

Hệ thống giám sát, đo lường mức độ cung cấp và sử dụng dịch vụ Chính phủ số của Bộ Thông tin và Truyền thông đã kết nối trực tuyến tự động theo thời gian thực tới 100% các Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh.

Bộ tiêu chí đánh giá được xây dựng trên cơ sở tham chiếu, cập nhật, đồng bộ với hành lang pháp lý mới nhất đến thời điểm tháng 4/2024, bao gồm 06 nhóm tiêu chí đánh giá với tổng điểm 100, cụ thể:

+ Nhóm tiêu chí đánh giá chức năng (50 điểm)

+ Nhóm tiêu chí đánh giá cấu trúc, bố cục (5 điểm)

+ Nhóm tiêu chí đánh giá hiệu năng (20 điểm)

+ Nhóm tiêu chí đánh giá an toàn thông tin (15 điểm)

+ Nhóm tiêu chí đánh giá khả năng truy cập thông tin thuận tiện (5 điểm)

+ Nhóm tiêu chí đánh giá kết nối với Hệ thống EMC (5 điểm)

Kết quả đánh giá với Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, điểm trung bình là 43/100 điểm, trong đó: mức độ A là 0/21 (0%); mức độ B là 0/21 (0%), mức độ C là 05/21 (24%) (gồm các Bộ: Quốc phòng, Công an, Giao thông Vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông), mức độ D là 1/21 (5%), mức độ E là 15/21 (71%).

Điểm trung bình đối với khối địa phương cao hơn so với khối bộ ngành là 63/100 điểm, trong đó: mức độ A là 0/63 (0%), mức độ B là 0/63 (0%), mức độ C là 39/63 (62%), mức độ D là 24/63 (24%), mức độ E là 9/63 (14%).

Có thể thấy, điểm số trung bình và xếp loại trong đánh giá năm 2024 giảm đáng kể so với năm 2023, nguyên nhân do phạm vi đánh giá mở rộng từ 03 nhóm tiêu chí năm 2023 lên 06 nhóm tiêu chí trong năm 2024. Cụ thể, năm 2023 chỉ tập trung vào đánh giá phân hệ cổng dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh, còn năm 2024 đã bổ sung đánh giá thêm nhiều nhóm tiêu chí như: Phân hệ giải quyết thủ tục hành chính; cấu trúc và bố cục của cổng dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh; đảm bảo an toàn thông tin và việc kết nối hệ thống EMC. Thêm vào đó, với các nhóm tiêu chí đã có, các tiêu chí thành phần cũng được bổ sung và mở rộng chi tiết hơn.

Văn bản đính kèm: 2710-BTTTT-CDSQG

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Bộ Thông tin và Truyền thông công bố chất lượng Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác