Print Thứ Hai, 11/01/2021 11:35 Gốc

Bộ Nội vụ vừa có văn bản thống nhất với UBND thành phố Hải Phòng về chủ trương xây dựng Đề án thành lập thành phố thuộc thành phố Hải Phòng trình các cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và dân số của huyện Thủy Nguyên (Đề án). Khi xây dựng Đề án cần lồng ghép việc thực hiện các Nghị quyết của Đảng và Nhà nước về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã.

Bộ Nội vụ đề nghị UBND thành phố Hải Phòng chỉ đạo Sở Nội vụ, các cơ quan liên quan và UBND huyện Thủy Nguyên đánh giá các điều kiện, tiêu chuẩn về thành lập thành phố theo quy định để xây dựng hồ sơ, đề án đảm bảo đúng quy định.

Huyện Thuỷ Nguyên – Ảnh: Hoàng Quân.

Theo Tờ trình của UBND thành phố Hải Phòng gửi Bộ Nội vụ về việc báo cáo thống nhất chủ trương xây dựng Đề án thành lập thành phố thuộc thành phố Hải Phòng tại huyện Thủy Nguyên, so sánh với 5 tiêu chuẩn để thành lập thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương, huyện Thủy Nguyên cơ bản đạt được 5 tiêu chuẩn về dân số, diện tích, số đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế-xã hội (đối với 1 tiêu chí về cân đối thu chi ngân sách trong tiêu chuẩn thứ 5: cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế xã hội chưa đạt theo quy định, UBND thành phố sẽ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và UBND huyện Thủy Nguyên tập trung mọi nguồn lực để phấn đấu trong năm 2021 phải đạt theo quy định).

So sánh quy định tiêu chuẩn đạt của phường thuộc thành phố trực thuộc Trung ương, huyện Thủy Nguyên hiện có 18/37 (48,7%) xã đạt tiêu chuẩn phường thuộc thành phố. Do vậy, trong quá trình thực hiện xây dựng Đề án thành lập thành phố sẽ thực hiện sắp xếp một số xã, thị trấn thuộc huyện Thủy Nguyên đảm bảo tiêu chuẩn của phường đạt tỷ lệ 65% trở lên là phường theo quy định (dự kiến thành lập 18 phường/27 xã, phường, đạt tỷ lệ phường 67%).

Chủ trương xây dựng Đề án sẽ đáp ứng được các yêu cầu: thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được xác định trong Nghị quyết số 45-NQ-TW ngày 24/1/2019 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 108/NQ-CP ngày 26/11/2019 của Chính phủ và Chương trình hành động số 76-Ctr/TU ngày 8/7/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy; không làm tăng số lượng đơn vị hành chính, tổ chức bộ máy và biên chế hiện có của huyện Thủy Nguyên và giảm được đơn vị hành chính cấp xã. Đồng thời đáp ứng yêu cầu thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/ĐH ngày 15/10/2020 của Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025, theo đó đã xác định mục tiêu, nhiệm vụ thành lập thành phố thuộc thành phố Hải Phòng tại huyện Thủy Nguyên, trở thành trung tâm hành chính-chính trị của thành phố Hải Phòng, trung tâm công nghiệp, thương mại, dịch vụ, tài chính, du lịch, giải trí, giáo dục của thành phố Hải Phòng cũng như vùng duyên hải Bắc Bộ.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Bộ Nội vụ thống nhất chủ trương xây dựng Đề án thành lập thành phố thuộc thành phố Hải Phòng tại huyện Thủy Nguyên
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác