Print Thứ Sáu, 25/10/2019 12:27

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố vừa tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh cho các sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, Đảng viên thuộc đối tượng 4 theo Thông tư của Bộ Quốc phòng.

Trong thời gian 02 ngày, các học viên được trang bị kiến thức, bồi d­ưỡng những quan điểm cơ bản của Đảng và Nhà nước về chiến l­ược quốc phòng và an ninh trong tình hình mới; kết hợp kinh tế, đối ngoại gắn với quốc phòng và an ninh; những nguyên tắc cơ bản về Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý nhiệm vụ quốc phòng và an ninh trong điều kiện đất nước hội nhập quốc tế và đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước… Học viên cũng được quán triệt những yêu cầu mới về thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lư­ợc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Từ đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm làm cơ sở vận dụng trong tham mưu, tổ chức, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác quân sự, quốc phòng địa phương trên từng cương vị, nhiệm vụ chức trách được giao, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị….

Nguồn: haiphong.gov.vn

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Bộ đội Biên phòng thành phố bồi dưỡng kiến thức về chiến lược quốc phòng và an ninh trong tình hình mới
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác