Print Thứ Ba, 14/04/2020 16:39 Gốc

Ngày 10/4/2020 Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố ban hành văn bản số 842/BCH-CT gửi các đơn vị, về việc Đẩy mạnh tuyên truyền và thông tin về phòng, chống Covid-19.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Đẩy mạnh tuyên truyền tại cơ quan, đơn vị về các quan điểm mục tiêu của Đảng, Nhà nước, Thành phố về chăm sóc sức khỏe Nhân dân đã được Đại hội lần thức XII của Đảng, Đại hội lần thứ XV của Đảng bộ thành phố, Chương trình hành động số 50-CTr/TƯ ngày 10/01/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TƯ khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới đề ra.

2. Tuyên truyền các hoạt động phòng, chống dịch bệnh với các hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường; về ứng phó với những hệ quả sau dịch bệnh, các kịch bản, phương án “biến nguy cơ thành thời cơ”, các nhóm nhiệm vụ, giải pháp cấp bách nêu trong Chỉ thị số 11/CT-TTg, ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thu hút vốn, đầu tư, du lịch,… phát triển kinh tế – xã hội, ổn định đời sống cán bộ, chiến sỹ và Nhân dân trên địa bàn đóng quân, phương án phục hồi sản xuất kinh doanh, tăng trưởng kinh tế sau dịch Covid-19.

3. Tập trung đấu tranh phản bác thông tin xấu độc, sai sự thật, xuyên tạc, các quan điểm sai trái, thù địch về Đảng, Nhà nước, chế độ; về quyết tâm, nỗ lực và những kết quả chống dịch các cập, các ngành và Bộ đội Biên phòng Thành phố; những chính sách phát triển kinh tế sau khi kiểm soát dịch. Đặc biệt triển khai nghiêm Chỉ thị số 10?CT-UBND, ngày 20/3/2020 của ỷ ban nhân dân Thành phố về tăng cường các biện pháp phòng, chống thông tin xấu, độc trên không gian mạng.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố: Đẩy mạnh tuyên truyền và thông tin về phòng, chống Covid-19
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác