Print Thứ Năm, 19/08/2021 12:30 Gốc

Sáng 19/8, Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh; biểu dương, khen thưởng các tổ chức đảng, đảng viên tiêu biểu 5 năm liền, nhiệm kỳ 2015-2020.

Đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Hải Phòng chủ trì Hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy và lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể. Hội nghị được kết nối đến các điểm cầu quận, huyện cùng tham dự.

Quang cảnh tại điểm cầu Trung tâm Hội nghị.

Nhiệm kỳ qua, tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 02/02/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X “về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”, công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh được Thành ủy, các cấp ủy thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng được đẩy mạnh, đạt nhiều kết quả như: Tiếp tục thực hiện Kết luận số 12-KL/TU, ngày 18/3/2014 về phương hướng sắp xếp tổ chức đảng; quyết liệt trong chỉ đạo hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kết nạp đảng viên và thành lập tổ chức đảng, đoàn thể theo Nghị quyết số 28-NQ/TU mà Đại hội Đảng bộ thành phố XV, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Triển khai nghiêm túc Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X); Nghị quyết Trung ương 4; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị đi vào thực chất, góp phần ngăn chặn, phòng ngừa và đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên với nhiều giải pháp phù hợp đã đạt được kết quả toàn diện, chuyển biến rõ nét trong xây dựng tổ chức cơ sở đảng góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các địa phương và toàn thành phố.

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Trung tâm Hội nghị.

Sinh hoạt chi bộ theo Chỉ thị 10-CT/TW được đổi mới với nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả. Công tác kết nạp đảng viên được chú trọng gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên và rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không đủ tư cách ra khỏi đảng. Công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh được tăng cường. Công tác đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên được quan tâm đúng mức, ngày càng đi vào chiều sâu; đánh giá bằng chỉ tiêu, tiêu chí cụ thể, thực chất hơn gắn với tập trung khắc phục tổ chức cơ sở đảng yếu kém.

Phần lớn tổ chức cơ sở đảng đã giữ vững và phát huy được vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở; lãnh đạo cán bộ, đảng viên, nhân dân thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên. Đội ngũ cán bộ, đảng viên của thành phố nhiệm kỳ qua được tăng cả về số lượng và chất lượng; trình độ kiến thức về các mặt được nâng lên.

Từ tình hình thực tiễn tổ chức cơ sở đảng hiện nay và yêu cầu nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020-2025, Thành ủy Hải Phòng xác định 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp thực hiện đó là: Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng. Tiếp tục đổi mới, kiện toàn, sắp xếp tổ chức đảng. Phát triển và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Tiếp tục đẩy mạnh củng cố, phát triển tổ chức đảng theo Nghị quyết số 28-NQ/TU. Nâng cao chất lượng cấp uỷ, xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở thực sự vững mạnh. Đổi mới, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng. Tăng cường sự lãnh đạo và hướng dẫn của cấp ủy cấp trên đối với tổ chức cơ sở đảng.

Đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy trao Cờ và Bằng khen cho các đảng bộ.

Thành ủy Hải Phòng cũng kiến nghị, đề xuất với Trung ương: Nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung quy định của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của một số loại hình tổ chức cơ sở đảng để phù hợp với tình hình hiện nay. Xây dựng cơ chế khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi để thành lập và nâng cao chất lượng tổ chức đảng, công đoàn, các đoàn thể khác trong doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước. Có cơ chế, chính sách tạo điều kiện cho tổ chức đảng, đoàn thể mới thành lập ở cơ cở, cán bộ kiêm nhiệm làm công tác đảng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập. Hướng dẫn hình thức sinh hoạt đối với chi bộ tổ dân phố, doanh nghiệp có đặc thù đảng viên đông, phân tán (do sinh sống, làm việc ở địa bàn xa…). Tăng cường tổ chức hội nghị, hội thảo chuyên đề nhằm trao đổi kinh nghiệm về xây dựng, phát triển tổ chức cơ sở đảng ở các loại hình.

Đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh: Với tinh thần phát huy truyền thống “Trung dũng-Quyết thắng”, 5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân thành phố đã tập trung toàn lực thực hiện sự đoàn kết, đổi mới, dám nghĩ, dám làm, chủ động sáng tạo, khơi dậy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị, thực hiện thắng lợi nhiều mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ thành phố, đưa Hải Phòng bước vào thời kỳ phát triển mới với những kết quả ấn tượng.

Đồng chí Bí thư Thành ủy nêu rõ: Để đạt được kết quả đó, bên cạnh sự đoàn kết, đồng lòng, thống nhất trong toàn Đảng bộ thành phố; còn là sự sâu sát trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quán triệt, triển khai các đường lối, chủ trương của Đảng, tạo tiền đề để đưa tất cả các chủ trương phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng hệ thống chính trị của thành phố đến tận cơ sở, sâu sát với đời sống Nhân dân, phù hợp với thực tiễn phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững ổn định an ninh quốc phòng và đảm bảo trật tự xã hội, tạo được sự thống nhất về tư tưởng của hầu hết người dân và đội ngũ đảng viên trong Đảng bộ thành phố.

Tổng kết cũng đã chỉ ra một số hạn chế trong công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, vì vậy, sau Hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị cần rà soát, xem xét trong từng cấp ủy nơi đang công tác, sinh hoạt; từ đó nhanh chóng xác định rõ các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để khắc phục có hiệu quả. Với trí tuệ tập thể, sự thống nhất, đồng lòng và với các thành tựu, kết quả, kinh nghiệm đã có được trong quá trình xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh 5 năm qua, đồng chí tin tưởng sẽ từng bước khắc phục được các hạn chế đã chỉ ra.

Đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy trao Cờ cho các đảng bộ, tổ chức cơ sở đảng.

Đồng chí Bí thư Thành ủy lưu ý một số nhiệm vụ cần tiếp tục phát huy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần, quyết tâm trong công tác xây dựng đảng thời gian qua để thực hiện thành công trong thời gian tới đó là: Phải luôn giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, tập trung cao hơn nữa trong xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Tiếp tục đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù hợp, làm cho cán bộ, đảng viên, Nhân dân nhận thức sâu sắc và thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Quan tâm, có kế hoạch, chương trình cụ thể trong việc đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ, chuyên môn phù hợp cho cán bộ cơ sở. Chủ động quy hoạch, đào tạo đội ngũ cấp ủy cơ sở đảm bảo số lượng, chất lượng, có hướng chiến lược ổn định, đảm bảo lựa chọn bí thư là người có uy tín, năng lực, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, mạnh dạn đổi mới, sáng tạo vì lợi ích chung, theo đúng các quy định của Đảng. Đồng thời, chú trọng đến việc đào tạo, tạo nguồn cán bộ theo các độ tuổi không chỉ cho tổ chức cơ sở đảng mà còn đồng bộ cho bộ máy lãnh đạo của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Tiếp tục thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng của các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp. Tổ chức kịp thời việc nhân rộng các cách làm hay, giới thiệu biểu dương khen thưởng đối với tổ chức đảng, đảng viên có thành tích, tạo động lực, hướng phấn đấu trong toàn bộ tổ chức đảng. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên đối với tổ chức cơ sở đảng nhằm bảo đảm công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng được đúng hướng, đúng quy định của Đảng…

Đồng chí Bí thư Thành ủy cũng lưu ý, trong tình hình đại dịch COVID-19 có nhiều diễn biến phức tạp, kéo dài và tác động rất lớn đến tất cả mọi hoạt động, đời sống xã hội. Rút kinh nghiệm của các tỉnh, thành phố khác, công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh trong thời gian tới của Đảng bộ thành phố Hải phòng cần nghiên cứu theo hướng chủ động các giải pháp cho các loại hình sinh hoạt của các tổ chức đảng phù hợp với tình hình dịch diễn biến phức tạp, không để công tác xây dựng Đảng bị trì trệ, bị động.

Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy Quyết định tặng Cờ cho 4 đảng bộ trực thuộc Thành ủy có thành tích trong nhiệm kỳ 2015-2020 và 18 tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu 5 năm liền (2016-2020); tặng Bằng khen cho 9 đảng bộ trực thuộc Thành ủy có thành tích trong nhiệm kỳ 2015-2020; tặng Bằng khen cho 25 tổ chức cơ sở đảng và 29 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu 5 năm liền (2016-2020); tặng Bằng khen cho 62 đảng viên đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu 5 năm liền (2016-2020).

Hoàng Tùng

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Biểu dương, khen thưởng các tổ chức đảng, đảng viên tiêu biểu 5 năm liền, nhiệm kỳ 2015-2020
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác