Print Thứ Bảy, 26/01/2019 16:37

Ngày 5/3, UBND thành phố Hải Phòng ban hành Quyết định giao Bệnh viện Kiến An và Bệnh viện Mắt thực hiện cơ chế tự chủ nhóm II: đơn vị sự nghiệp công tự đảm bảo chi thường xuyên bắt đầu từ ngày 1/3/2018.

Theo đó, kinh phí giao tự chủ chi thường xuyên từ nguồn thu để lại cho Bệnh viện Kiến An và Bệnh viện Mắt lần lượt là 219.334 triệu và 32.258 triệu trên một năm, ổn định trong 3 năm từ 2018 đến 2020. Đối với việc chi từ nguồn thu này, bệnh viện chấp hành theo dự toán chi nhưng không vượt quá số thu thực tế thực hiện. Trường hợp hoàn thành vượt mức dự toán thu thì được tăng chi tương ứng trên cơ sở đảm bảo đúng chế độ, chính sách của Nhà nước và Quy chế chi tiêu nội bộ của bệnh viện.


Quyết định của UBND thành phố quy định cụ thể về cơ chế tự chủ của Bệnh viện Kiến An và Bệnh viện Mắt, trong đó quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế bệnh viện được thực hiện theo khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC ngày 29/10/2015 của Bộ Y tế và Bộ Tài chính quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc.

Đối với dịch vụ khám, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế, bệnh viện được thu theo mức giá quy định tại các phụ lục của Nghị quyết số 32/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân thành phố quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc địa bàn thành phố Hải Phòng.

Các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu được thực hiện đúng quy định của pháp luật, sau khi được sự thống nhất của Đảng ủy, Ban Giám đốc và tổ chức Công đoàn, đảm bảo hoàn thành và không ảnh hưởng đến việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ được thành phố, Sở Y tế giao. Nguồn vốn đầu tư cơ sở hạ tầng, mua sắm trang thiết bị để thực hiện các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu từ nguồn vốn vay, vốn huy động, liên doanh, liên kết, hợp tác đầu tư và các nguồn vốn hợp pháp khác. Người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế khi sử dụng các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu được cơ quan Bảo hiểm xã hội thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế, phần chênh lệch do người bệnh tự chi trả cho bệnh viện…

V.H.N – Cổng Thông tin điện tử 10/03/2018