Print Thứ Bảy, 26/01/2019 16:54

Ngày 27/3/2018, UBND thành phố ban hành Quyết định về việc quy định cơ chế tự chủ của Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp. Theo đó, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp sẽ thực hiện cơ chế tự chủ nhóm 1: Đơn vị sự nghiệp công tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư bắt đầu từ ngày 1/4/2018.

Bệnh viện được giao kinh phí tự chủ chi thường xuyên và chi đầu tư từ nguồn thu để lại 964.000 triệu đồng/năm ổn định trong 3 năm (2018, 2019, 2020). Đối với chi từ nguồn thu này, Bệnh viện chấp hành theo dự toán chi nhưng không vượt quá số thu thực tế thực hiện. Trường hợp hoàn thành vượt mức dự toán thu thì được tăng chi tương ứng trên cơ sở đảm bảo đúng chế độ, chính sách của Nhà nước và Quy chế chi tiêu nội bộ của bệnh viện.

Trường hợp nguồn thu, nhiệm vụ chi của đơn vị có biến động làm thay đổi mức độ tự chủ tài chính, bệnh viện báo cáo Sở Y tế để xem xét điều chỉnh mức độ tự chủ trình UBND thành phố phê duyệt.

Trường hợp chính sách, chế độ của Nhà nước về cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công có thay đổi, bệnh viện phải điều chỉnh lại phương án tự chủ của bệnh viện, báo cáo Sở Y tế xem xét trình UBND thành phố phê duyệt.

Theo Quyết định về quy định cơ chế tự chủ, Bệnh viện sẽ thành lập Hội đồng quản lý bệnh viện để quyết định những vấn đề quan trọng trong quá trình hoạt động của bệnh viện, bao gồm: Quyết định về chiến lược, kế hoạch trung hạn và hàng năm của bệnh viện; quyết định chủ trương đầu tư mở rộng hoạt động, thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị trực thuộc; quyết định chủ trương lớn về tổ chức, nhân sự; thông qua quy chế tổ chức và hoạt động của bệnh viện để trình cấp có thẩm quyền quyết định; thông qua báo cáo quyết toàn tài chính năm; thực hiện kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch, việc triển khai quy chế dân chủ, quyết định các vấn đề quan trọng khác của đơn vị theo quy định của pháp luật. Hội đồng này gồm 7 thành viên, do Chủ tịch UBND thành phố quyết định thành lập và quy định Quy chế hoạt động.

(V.H.N – Cổng Thông tin điện tử thành phố 02/04/2018)

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp thực hiện cơ chế tự chủ nhóm 1 từ ngày 1/4/2018
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác