Print Thứ Sáu, 11/09/2020 14:13 Gốc

Căn cứ Nghị quyết số 10-NQ/TU của Thành ủy Hải Phòng về việc tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 trong thời gian tháng 10 năm 2020, Sở Thông tin và Truyền thông vừa có Công văn số 1838/STTTT-CNTT ngày 10/9/2020 về việc tăng cường triển khai công tác tuyên truyền bảo đảm thông tin liên lạc, bảo đảm an toàn thông tin mạng cho các hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý trong dịp Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện triển khai công tác tuyên truyền các nội dung liên quan đến Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 theo đúng Phương châm: “Đoàn kết – Trí tuệ – Bản lĩnh – Phát triển”. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền theo 06 nội dung đã được xác định tại Hướng dẫn 58-HD/BTGTU, ngày 09/7/2019 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Xây dựng và triển khai phương án đảm bảo thông tin liên lạc trước, trong và sau Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI. Bảo chất lượng dịch vụ viễn thông cố định và di động, sẵn sàng đáp ứng tình huống tăng đột biến nhu cầu sử dụng dịch vụ; bố trí cán bộ kỹ thuật trực 24/24 sẵn sàng xử lý, khắc phục khi xảy ra sự cố trong thời gian diễn ra Đại hội từ ngày 13 đến ngày 16/10/2020.

Thực hiện rà soát tổng thể các hệ thống thông tin đang vận hành, thực hiện kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin, cập nhật các bản vá lỗi mới nhất, cấu hình tăng cường bảo mật an toàn thông tin cho hệ thống. Xây dựng, rà soát, cập nhật phương án ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng đáp ứng các yêu cầu được quy định tại Điều 16, Quyết định số 05/2017/NĐ-CP ngày 16/3/2017 và Thông tư số 20/2017/TT-BTTTT ngày 12/9/2017 cho phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, tổ chức.

Đồng thời, đẩy mạnh nâng cao nhận thức an toàn thông tin mạng cho người lao động trong đơn vị, cách nhận diện các thư điện tử, liên kết đáng ngờ, không mở các thư điện tử, tập tin, liên kết đáng ngờ gửi đến, kể cả từ người đã liên lạc trước đó nhưng có dấu hiệu không bình thường.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Bảo đảm thông tin liên lạc, bảo đảm an toàn thông tin mạng cho các hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý trong dịp Đại hội Đảng bộ thành phố
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác