Print Thứ Hai, 27/11/2023 21:26 Gốc

Về Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam- Chi lê (VCFTA), trong quá trình giải quyết tranh chấp bằng Ủy ban trọng tài, báo cáo giải quyết tranh chấp được thực hiện như sau:

Báo cáo giải quyết tranh chấp của Ủy ban trọng tài sẽ được soạn thảo mà không có sự hiện diện của các Bên. Ủy ban trọng tài sẽ dựa vào các điều khoản liên quan của Hiệp định, các bản đệ trình và lập luận của các Bên để đưa ra báo cáo giải quyết tranh chấp, và có thể xem xét đến các thông tin được cung cấp cho Ủy ban trọng tài.

Ủy ban trọng tài sẽ, trong vòng 180 ngày hoặc 60 ngày đối với trường hợp khẩn cấp, bao gồm đối với trường hợp hàng hóa dễ hỏng, sau ngày được thành lập, gửi cho các Bên dự thảo báo cáo giải quyết tranh chấp.

Dự thảo báo cáo giải quyết tranh chấp sẽ bao gồm phần miêu tả tóm tắt bản đệ trình và lập luận của các Bên và kết luận, phán quyết của Ủy ban trọng tài. Nếu các bên đồng ý, Ủy ban trọng tài sẽ đưa vào trong dự thảo báo cáo khuyến nghị giải quyết tranh chấp. Các kết luận, phán quyết của Ủy ban trọng tài và khuyến nghị, nếu có để giải quyết tranh chấp, sẽ không làm phát sinh thêm quyền và nghĩa vụ của các Bên được quy định trong Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam- Chi lê ( VCFTA).

Khi Ủy ban trọng tài nhận thấy không thể đưa ra dự thảo báo cáo giải quyết tranh chấp trong khoảng thời gian 180 ngày hoặc 60 ngày đối với trường hợp khẩn cấp, Ủy ban trọng tài sẽ thông báo cho các Bên bằng văn bản về lý do của sự chậm trễ đó, đồng thời đưa ra thời gian dự định hoàn thành dự thảo báo cáo, bất kỳ sự chậm trễ nào cũng không vượt quá 30 ngày, trừ khi các Bên thống nhất khác. Một Bên có thể bình luận bằng văn bản đối với dự thảo báo cáo giải quyết tranh chấp trong vòng 15 ngày, sau ngày dự thảo báo cáo được gửi cho các Bên.

Sau khi xem xét các bình luận về dự thảo báo cáo, Ủy ban trọng tài có thể xem xét lại dự thảo báo cáo và có thể tiến hành kiểm tra kỹ hơn nếu thấy cần thiết. Ủy ban trọng tài sẽ đưa ra báo cáo giải quyết tranh chấp trong vòng 30 ngày, sau ngày có dự thảo báo cáo giải quyết tranh chấp. Báo cáo này sẽ bao gồm các ý kiến khác nhau về những vấn đề không đồng nhất, nếu có, nhưng không công bố quan điểm cụ thể của các trọng tài viên.

Báo cáo giải quyết tranh chấp của Ủy ban trọng tài sẽ được công bố công khai trong vòng 15 ngày, sau ngày báo cáo được gửi cho các Bên, có tính đến yêu cầu về bảo mật đối với thông tin. Báo cáo giải quyết tranh chấp của Ủy ban trọng tài sẽ là chung thẩm và ràng buộc các Bên.

Về vấn đề thực thi báo cáo giải quyết tranh chấp

Trừ khi các Bên đồng ý khác, Bên bị kiện sẽ xóa bỏ ngay lập tức các biện pháp không phù hợp như phán quyết trong báo cáo của Ủy ban trọng tài, hoặc nếu chưa thực hiện được ngay, sẽ xóa bỏ trong một khoảng thời gian hợp lý. Khoảng thời gian hợp lý sẽ được các Bên cùng xác định. Khi các Bên không thống nhất được về khoảng thời gian hợp lý trong vòng 45 ngày, sau ngày Ủy ban trọng tài đưa ra báo cáo giải quyết tranh chấp, một trong các Bên có thể đưa vấn đề này lên Ủy ban trọng tài để xác định khoảng thời gian hợp lý.

Khi không có thống nhất giữa các Bên về việc liệu Bên bị kiện đã xóa bỏ các biện pháp không phù hợp như trong báo cáo giải quyết tranh chấp của Ủy ban trọng tài trong khoảng thời gian hợp lý, một trong các Bên có thể đưa vấn đề này lên Ủy ban trọng tài. Các Bên sẽ tiếp tục tham vấn vào mọi lúc để tìm ra giải pháp thỏa đáng chung nhằm giải quyết tranh chấp.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Báo cáo giải quyết tranh chấp của Ủy ban trọng tài và vấn đề thực thi báo cáo   
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác