Print Thứ Tư, 25/11/2020 14:05 Gốc

Thực hiện Công văn số 5288/BNV-TH ngày 07/10/2020 của Bộ Nội vụ về việc báo cáo, đánh giá việc thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Nội vụ giai đoạn 2011-2020, Ủy ban nhân dân thành phố vừa có Văn bản báo cáo, đánh giá cụ thể việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đã được phê duyệt trong Quy hoạch.

Cụ thể, công tác tuyển dụng nhân lực ngành Nội vụ được đổi mới nhằm tuyển dụng công chức có phẩm chất, năng lực, trình độ, đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm và nhu cầu thực tiễn của ngành. Trên cơ sở mục tiêu, nhiệm vụ và số biên chế còn thiếu, hàng năm, các cơ quan, đơn vị, địa phương tiến hành rà soát, xây dựng kế hoạch tuyển dụng công chức nói chung và tuyển dụng công chức ngành Nội vụ nói riêng đảm bảo theo đúng cơ cấu, đáp ứng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tiêu chuẩn vị trí việc làm.

Công tác quy hoạch phát triển nhân lực ngành Nội vụ được các cấp, các ngành quan tâm triển khai thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ:

+ Công tác quy hoạch các vị trí lãnh đạo ngành Nội vụ đã được các cấp ủy chú trọng, trong đó đặc biệt quan tâm phát triển nguồn cán bộ trẻ, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ phù hợp, năng lực công tác tốt, đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài. Sở nội vụ và các địa phương trên địa bàn thành phố chủ động thực hiện rà soát quy hoạch công chức lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2011-2020 và xây dựng quy hoạch giai đoạn 2020-2025.

+ Công tác quy hoạch được thực hiện công khai gắn với công tác đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại.

+ Công tác quy hoạch, bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, bổ nhiệm, luân chuyển công chức của ngành được quan tâm nhằm phát huy sở trường, năng lực của từng công chức.

Đồng thời, công tác đào tạo nguồn nhân lực ngành Nội vụ cũng được chú trọng: tập trung, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng theo yêu cầu của ngành Nội vụ như: nghiệp vụ về tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, quản lý nguồn nhân lực, kỹ năng phân tích chính sách công, kỹ năng lãnh đạo quản lý, kỹ năng tổ chức cuộc họp hội nghị, kỹ năng thuyết trình…

Trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân thành phố đề xuất Bộ Nội vụ một số nội dung nhằm tiếp tục xây dựng và phát triển nguồn nhân lực ngành Nội vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Theo đó, tiếp tục hoàn thiện các văn bản pháp luật về công chức, trong đó chú trọng cải tiến về chế độ thi tuyển công chức, chú trọng các nguyên tắc bình đẳng, công khai; đề thi phải phân loại được trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, hiểu biết kiến thức xã hội và kỹ năng trong thực thi công vụ; xây dựng ngân hàng đề thi để tổ chức thi chung cho cả nước. Tăng cường việc đào tạo và bồi dưỡng công chức theo hướng Bộ Nội vụ phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo cử cán bộ, công chức trong ngành Nội vụ đi học tập tại các nước có nền hành chính công phát triển như Pháp, Mỹ, Singapore,…

Tài liệu đính kèm tải tại đây 7416-UBND-NV2

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Báo cáo, đánh giá việc thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Nội vụ giai đoạn 2011-2020
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác