Print Thứ Hai, 07/10/2019 20:13

UBND thành phố vừa ban hành Quyết định về việc nâng cấp thẩm quyền quyết định áp dụng hình thức bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa địa phương trên địa bàn thành phố.

Theo đó, nguyên tắc áp dụng hình thức bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa địa phương là bảo trì theo chất lượng thực hiện, bảo trì theo khối lượng thực tế và bảo trì kết hợp tận thu sản phẩm theo quy định tại Điểm a, b, c Khoản 2 Điều 8 và Điều 10 Nghị định số 45/2018/NĐ-CP ngày 31/3/2018 của Chính phủ về quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy.

Việc áp dụng phải tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa, các quy trình, tiêu chuẩn, định mức kinh tế – kỹ thuật phù hợp với điều kiện thực tế của các tuyến đường thủy nội địa.

Việc quyết định hình thức bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa địa phương có thể thực hiện định kỳ hàng năm hoặc quyết định 01 lần cho nhiều năm nhưng phải thực hiện trước khi lập kế hoạch bảo trì đường thủy nội địa địa phương trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

UBND thành phố phân cấp thẩm quyền cho Sở Giao thông vận tải quyết định việc áp dụng đối với các hình thức bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa địa phương, đồng thời tổ chức thực hiện, hướng dẫn kiểm tra, giám sát nghiệm thu theo đúng quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, trên cơ sở quyết định áp dụng các hình thức bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa, lập kế hoạch bảo trì đường thủy nội địa địa phương trên địa bàn thành phố theo quy định của UBND thành phố về cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích.

Trâm Bầu

Nguồn. haiphong.gov.vn

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Ban hành Quyết định phân cấp thẩm quyền quyết định áp dụng hình thức bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác