Print Thứ Sáu, 01/04/2022 10:37 Gốc

Ngày 30/3, Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số thành phố có Quyết định số 24/QĐ-BCĐCĐS về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số thành phố Hải Phòng.

Theo đó, Quy chế này quy định về nguyên tắc, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc và quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số thành phố Hải Phòng (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) được Ủy ban nhân dân thành phố ban hành tại Quyết định số 3820/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 về việc Kiện toàn và đổi tên Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử thành phố Hải Phòng và Quyết định số 772/QĐ-UBND ngày 11/3/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt kiện toàn, bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số thành phố Hải Phòng.

Ban Chỉ đạo làm việc theo nguyên tắc dân chủ, công khai và do Trưởng ban Ban Chỉ đạo (gọi tắt là Trưởng ban) quyết định. Trưởng ban chỉ đạo toàn diện về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo; phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo; ban hành quy chế hoạt động, chương trình, kế hoạch công tác, kiểm tra hàng năm, giai đoạn của Ban Chỉ đạo; trực tiếp chỉ đạo công tác chuyển đổi số thành phố.

Phó Trưởng ban Thường trực giúp Trưởng ban trực tiếp chỉ đạo các hoạt động của Ban Chỉ đạo; xem xét, giải quyết các công việc thường xuyên của Ban Chỉ đạo. Khi Trưởng ban vắng mặt, Phó Trưởng ban Thường trực thay mặt Trưởng ban lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của Ban Chỉ đạo.

Phó Trưởng ban giúp Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện điều phối chung việc triển khai chuyển đổi số thành phố; theo dõi, điều phối thực hiện các nội dung liên quan chuyển đổi số thành phố và cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến năm 2030. Giúp Trưởng Ban Chỉ đạo, đôn đốc các Sở, ban, ngành, UBND quận, huyện xây dựng, tổ chức triển khai kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số thành phố nhằm đạt được các chỉ tiêu do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, thành phố đề ra.

Các Ủy viên tham mưu giúp Trưởng ban, các Phó Trưởng ban về các nhiệm vụ liên quan đến chuyển đổi số thành phố; xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh thành phố; tạo thuận lợi cho việc triển khai Cách mạng công nghiệp lần thứ tư tại Hải Phòng thuộc phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị mình.

Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo (Tổ công tác Chuyển đổi số) giúp Ban Chỉ đạo nghiên cứu, đề xuất, theo dõi, đôn đốc tình hình thực hiện các chiến lược, cơ chế, chính sách, đề án, dự án, chương trình, kế hoạch và giải pháp về chuyển đổi số; xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số tại các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện; kịp thời báo cáo và tham mưu, đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Ban Chỉ đạo họp đình kỳ 02 tháng/01 lần, tùy theo tình hình có thể mời thêm các chuyên gia, các cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân liên quan tham dự, sơ kết 6 tháng và tổng kết cuối năm hoặc Ban Chỉ đạo có thể họp đột xuất theo triệu tập của Trưởng ban, Phó Trưởng ban. Các thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ công tác Chuyển đổi số làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo và Tổ công tác Chuyển đổi số được bố trí từ nguồn ngân sách thành phố hàng năm cho Sở Thông tin và Truyền thông và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 3694/QĐ-BCĐ ngày 07/12/2020 của Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử thành phố Hải Phòng.

Tài liệu đính kèm: Quyết định số 24/QĐ-BCDCDS

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số thành phố Hải Phòng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác