Print Thứ Bảy, 26/01/2019 22:07

Sáng 4/12, Ban Chỉ đạo xây dựng giai cấp công nhân Hải Phòng tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH Hải Phòng, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì Hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Lê Khắc Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố và các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng giai cấp công nhân Hải Phòng.

Năm 2018, các cấp ủy đảng, chính quyền và các tổ chức liên quan trong hệ thống chính trị thành phố đã tiếp tục đẩy mạnh việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng giai cấp công nhân. Tập trung tuyên truyền giáo dục phổ biến kiến thức pháp luật cho công nhân, người lao động và người sử dụng lao động bằng nhiều nội dung hình thức đa dạng, phong phú, thiết thực. Tăng cường triển khai thực hiện công tác quản lý lao động, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Luật Lao động, Luật BHXH, Luật Công đoàn, tiền lương, quy chế dân chủ ở cơ sở. Việc thực hiện chính sách, pháp luật lao động, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của công nhân người lao động được quan tâm. Vấn đề nhà ở, các công trình phúc lợi công cộng phục vụ công nhân lao động bước đầu quan tâm. Vấn đề giải quyết lao động có nhiều tiến bộ, tạo nhiều việc làm mới. Các tổ chức Công đoàn tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh, phát huy vai trò trong việc đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, người lao động.

Trên địa bàn thành phố hiện có khoảng hơn 50 vạn công nhân lao động làm việc tại trên 30.000 doanh nghiệp; đến nay số lao động được giải quyết việc làm (có hợp đồng lao động và đóng BHXH) là 42.400 lượt lao động (đạt 77,8%), tăng 0,12% so với cùng kỳ; các quy định về tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi xã hội được các doanh nghiệp thực hiện khá tốt. Tư tưởng, tâm trạng của công nhân, người lao động thành phố cơ bản ổn định, phấn khởi trước sự phát triển kinh tế – xã hội của thành phố; tích cực, ra sức thi đua lao động sản xuất và hưởng ứng các phong trào thi đua do các cấp công đoàn, doanh nghiệp phát động.

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những tồn tại như: công tác tham mưu của một số cấp, ngành trong triển khai thực hiện nghị quyết còn chậm, nhất là công tác tham mưu về chế độ chính sách có liên quan trực tiếp đến công nhân, người lao động như vấn đề nhà ở, các công trình phúc lợi công cộng; việc chỉ đạo thực hiện nghị quyết ở một số đơn vị chưa thực sự quyết liệt; vấn đề việc làm, tiền lương, thu nhập, đời sống của công nhân lao động nhất là khu vực ngoài nhà nước còn nhiều khó khăn; nhận thức của một số công nhân lao động về vị trí, vai trò của giai cấp công nhân, việc am hiểu về chính sách pháp luật, ý thức tổ chức kỷ luật, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tác phong công nghiệp nhất là công nhân khu vực doanh nghiệp tư nhân còn nhiều hạn chế…

Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH Hải Phòng, Trưởng Ban Chỉ đạo phát biểu tại Hội nghị


Sau khi nghe các ý kiến của các thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng giai cấp công nhân Hải Phòng, đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy thống nhất đánh giá, năm 2018, thành phố đã có nhiều chủ trương, giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội, cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; chủ động xúc tiến đầu tư, thu hút đầu tư nước ngoài vào thành phố, tạo hàng vạn việc làm mới nhằm đảm bảo đời sống, thu nhập cho công nhân lao động. Việc thực hiện pháp luật lao động, các chế độ chính sách đối với người lao động trong các doanh nghiệp cơ bản được đảm bảo; điều kiện, môi trường làm việc từng bước được cải thiện.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy thống nhất với nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2019 Ban Chỉ đạo đề ra, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ Ban Chỉ đạo cần tập trung thực hiện: huy động cả hệ thống chính trị, các cơ quan báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW, Nghị quyết 26-NQ/TU nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, của cán bộ, đảng viên về vai trò, vị trí của giai cấp công nhân trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, thành phố. Ban Chỉ đạo cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật, cơ chế chính sách, chủ trương của Đảng và Nhà nước của doanh nghiệp đối với người lao động, có kế hoạch, chương trình cụ thể, tránh chồng chéo, gây khó khăn cho doanh nghiệp. Đẩy mạnh việc thực hiện Quyết định số 655/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Đầu tư xây dựng các thiết chế của công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất”. Tăng cường đối thoại trực tiếp với công nhân, người lao động để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy ngày càng vững mạnh, hoạt động có hiệu quả…

Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa cũng đề nghị các tổ chức đoàn thể tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để phù hợp với tình hình thực tiễn tại các doanh nghiệp, đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Đối với Ban Chỉ đạo xây dựng giai cấp công nhân thành phố, cần nâng cao trách nhiệm của các thành viên trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt các quy chế hoạt động, đưa các hoạt động của Ban Chỉ đạo ngày càng nền nếp, hiệu quả…

LHT – haiphong.gov.vn 04/12/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Ban Chỉ đạo xây dựng giai cấp công nhân Hải Phòng đánh giá kết quả công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác