Print Thứ Năm, 18/03/2021 21:45 Gốc

Ngày 28/11/2020, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 14/2020/TT-BLĐTBXH về việc hướng dẫn việc thực hiện các quy định về chăm sóc thay thế cho trẻ em.

Thông tư này áp dụng đối với người làm công tác bảo vệ trẻ em cấp xã, cộng tác viên bảo vệ trẻ em, cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em, UBND các cấp, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Để thực hiện hiệu quả Thông tư trên địa bàn thành phố, UBND thành phố giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Sở, ban ngành, địa phương, đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Thông tư; hỗ trợ cho trẻ em được nhận chăm sóc thay thế theo quy định; tổ chức tư vấn, hướng dẫn triển khai chính sách, biện pháp hỗ trợ người nhận chăm sóc thay thế và trẻ em được thay thế; rà soát danh sách trẻ em tại các Cơ sở trợ giúp xã hội, tiếp nhận kiến nghị của Cơ sở trợ giúp xã hội để xem xét, quyết định hoặc đề nghị cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chuyển trẻ em sang hình thức chăm sóc thay thế phù hợp…

UBND thành phố giao các Sở, ngành, tổ chức, đơn vị liên quan và UBND các quận, huyện triển khai thực hiện Thông tư theo chức năng, nhiệm vụ được giao. UBND các quận, huyện báo cáo kết quả về tình hình thực hiện chăm sóc thay thế cho trẻ em tại địa phương hàng năm và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu.

Trong quá trình tổ chức, triển khai thực hiện, nếu phát sinh các khó khăn, vướng mắc, kịp thời phản ánh về Sở Lao động Thương binh và Xã hội để được hướng dẫn, hỗ trợ, phối hợp thực hiện.

V.H.N

Tài liệu đính kèm:

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Áp dụng Thông tư hướng dẫn việc thực hiện các quy định về chăm sóc thay thế cho trẻ em tại thành phố Hải Phòng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác