Print Thứ Hai, 28/03/2022 09:30 Gốc

Vinh dự là một trong những điểm cầu đầu tiên đón nhận ánh sáng chủ nghĩa Mác Lê-nin do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc truyền bá, ngay từ những ngày đầu khi Đảng mới được thành lập, những chiến sỹ cách mạng Hải Phòng đã bất chấp mọi hy sinh, gian khổ để tuyên truyền, giác ngộ, tổ chức quần chúng đi theo tiếng gọi của Đảng, thực hiện khát vọng độc lập, tự do.

Tuyên giáo là lĩnh vực có lịch sử ra đời sớm nhất, khẳng định tầm quan trọng hàng đầu của công tác tư tưởng trong quá trình thành lập cũng như hoạt động lãnh đạo của Đảng ta, là lĩnh vực trọng yếu để xây dựng, bồi đắp nền tảng tư tưởng chính trị của Đảng và của chế độ.

Sự nghiệp công tác tuyên giáo, công tác tư tưởng là thắng lợi của quá trình biến lý tưởng của Đảng thành sức mạnh vô địch, góp phần tôi luyện khí phách, bản lĩnh, trí tuệ và chủ nghĩa anh hùng cách mạng của quân và dân Hải Phòng, đóng góp to lớn vào thành công của Cách mạng tháng Tám năm 1945.

Hình ảnh hoạt động tiêu biểu của ngành tuyên giáo Hải Phòng (Ảnh tư liệu).

Trên nền tảng ấy, cách đây tròn 75 năm, vào tháng 3/1947, trước yêu cầu của sự nghiệp cách mạng, Liên Tỉnh uỷ Hải-Kiến quyết định thành lập Ban Tuyên huấn (tiền thân của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng ngày nay). Sự kiện này có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu sự ra đời của hệ thống công tác chính trị-tư tưởng của Đảng từ Trung ương đến cơ sở.

Ra đời trong bối cảnh Đảng bộ thành phố rút vào hoạt động bí mật và bước vào cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp, tổ chức của Ban khá gọn nhẹ do đồng chí Hoàng Bình làm Trưởng Ban. Trong giai đoạn 1947-1955, công tác tuyên huấn thực hiện đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện của Đảng, cổ vũ mạnh mẽ tinh thần đấu tranh cách mạng của quần chúng, bồi dưỡng nâng cao ý thức, lập trường giai cấp, xây dựng niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào thắng lợi cuối cùng của cuộc kháng chiến.

Sau khi thành phố hoàn toàn giải phóng (13/5/1955), những năm 1956-1962, Ban Tuyên huấn Hải-Kiến thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng về cải tạo các thành phần kinh tế và phong trào hợp tác nông nghiệp; tuyên truyền, nhân rộng các điển hình, nhân tố mới, cổ vũ phong trào thi đua lao động XHCN, động viên nhân dân hăng hái khôi phục, phát triển kinh tế, xây dựng miền Bắc XHCN, đồng thời là hậu phương vững chắc, chi viện cho tiền tuyến lớn miền Nam; đáp ứng yêu cầu khôi phục, cải tạo văn hóa; đấu tranh thống nhất nước nhà, thực hiện bước đầu xây dựng cơ sở vật chất-kỹ thuật cho chủ nghĩa xã hội.

Từ phương châm “Gắn với thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn”, công tác tuyên giáo đã phát huy hiệu quả cao cả về tính tư tưởng, tính thuyết phục và tính chiến đấu, đúc kết thành những bài học kinh nghiệm quý báu của ngành tuyên giáo Hải Phòng trong những năm tiếp theo.

Ngày 1/1/1963, thành phố Hải Phòng và tỉnh Kiến An được hợp nhất, lịch sử Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng bước vào giai đoạn mới. Những chiến sỹ trên mặt trận tư tưởng-văn hóa đã phục vụ đắc lực hai nhiệm vụ chiến lược của Đảng: Xây dựng và bảo vệ Miền Bắc XHCN-Đấu tranh giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước.

Đại tá Phạm Viết Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP (thứ ba từ trái sang) chúc mừng ngày truyền thống ngành tuyên giáo.

Mỗi thời điểm có sự biến động khác nhau, song tập thể cán bộ, chuyên viên làm công tác tuyên giáo luôn thể hiện tinh thần đoàn kết, nhất trí, năng động, khắc phục khó khăn, không quản gian khổ, hy sinh, hoàn thành trọn vẹn vai trò lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, khoa giáo của Đảng, phát huy hiệu quả truyền thống “Trung dũng-Quyết thắng” của Đảng bộ, quân và dân thành phố Cảng.

Sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI, Ban Tuyên giáo hợp nhất với Ban Khoa giáo và Ban Nghiên cứu Lịch sử Đảng thành Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng. Trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động, nhất là sự sụp đổ của XHCN ở Liên Xô và các nước Đông Âu, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã nhanh chóng ổn định tổ chức, tập trung tuyên truyền thực hiện đường lối đổi mới, giữ vững niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Suốt quá trình hơn 35 năm đổi mới, các thế hệ cán bộ tuyên giáo thành phố đã phát huy cao độ tinh thần chủ động, nhạy bén, kịp thời, đưa chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống. Cụ thể hóa những tư duy sáng tạo, dám nghĩ dám làm, tạo đồng thuận trong nhân dân, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Ban Tuyên giáo Thành ủy đã đóng góp thiết thực vào thành tựu mang tính đột phá của thành phố, hướng đến xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố Cảng văn minh, hiện đại, như tinh thần định hướng tại Nghị quyết 45-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Lịch sử 92 năm xây dựng và trưởng thành của ngành tuyên giáo nói chung, 75 năm phát triển của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng nói riêng được hình thành, gắn bó máu thịt với những trang sử vẻ vang của Đảng ta, với từng bước thăng trầm của lịch sử dân tộc và của thành phố Hải Phòng. Ghi nhận những đóng góp đó, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng đã được Đảng, Nhà nước, các cơ quan Trung ương và thành phố trao tặng nhiều phần thưởng cao quý.

Phát huy truyền thống 75 năm, hòa nhịp vào sự chuyển mình mạnh mẽ của thành phố trên lộ trình CNH-HĐH và hội nhập quốc tế, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng cùng hệ thống tuyên giáo thành phố tiếp tục nâng cao tính chiến đấu, hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng của Đảng bộ thành phố, phấn đấu để công tác tư tưởng thực sự trở thành động lực thúc đẩy thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Với truyền thống “Đoàn kết-Kiên định-Chủ động-Sáng tạo”, tin tưởng rằng trong thời gian tới, công tác tuyên giáo của Đảng bộ thành phố cũng như hoạt động của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng sẽ tiếp tục đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng, cùng thành phố và đất nước hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, phát triển nhanh, bền vững.

Lê Minh Thắng

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: 75 năm thành lập Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng (3/1947-3/2022): Góp phần xứng đáng vào sự nghiệp tuyên giáo của Đảng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác