Print Thứ Tư, 14/10/2020 16:06 Gốc

Chiều 14-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ 16 tiến hành làm công tác nhân sự. Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày đề án bầu cử nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa 16.

Đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành trình bày Đề án nhân sự tại Đại hội.

Đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành nêu rõ, căn cứ Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị; Hướng dẫn số 26 của Ban Tổ chức Trung ương; Văn bản số 113 ngày 6-8-2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa 15 về phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy khóa 16; Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa 15 thống nhất xây dựng đề án nhân sự trình Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 16.

Theo đó, yêu cầu đặt ra là Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa 16 phải được tăng cường cả về năng lực lãnh đạo và phẩm chất chính trị, cơ cấu hợp lý, bảo đảm tính kế thừa và đổi mới, có ý chí, bản lĩnh, quyết liệt, nhiệt huyết vì sự nghiệp chung, đáp ứng yêu cầu phát triển thành phố.

Tiêu chuẩn Ủy viên Thành ủy khóa 16 là có lập trường quan điểm vững vàng, không dao động, kiên quyết đấu tranh bảo vệ cương lĩnh, đường lối của Đảng; sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp của Đảng; có phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống chân thực giản dị; đoàn kết, gương mẫu; không tham nhũng, quan liêu, vụ lợi; tích cực đấu tranh chống các biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống… Đặc biệt, phải có tư duy đổi mới, có tầm nhìn, có phương pháp làm việc khoa học; có khả năng đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp; khả thi; có tâm huyết, khát vọng xây dựng thành phố và đất nước, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì sự nghiệp chung.

Đại hội biểu quyết thông qua Đề án nhân sự.

Từ những yêu cầu, tiêu chuẩn đó, đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành đề xuất số lượng ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng khóa 16 gồm 53 đồng chí. Trên cơ sở đó, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã xây dựng danh sách, cơ cấu phù hợp trong các lĩnh vực. Đề án nhân sự của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa 15 đã được Bộ Chính trị, Ban Bí thư đồng ý thông qua.

Đại hội biểu quyết thông qua số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa 16 là 53 đồng chí với tỷ lệ 100% đồng ý.

Đại hội biểu quyết thông qua số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa 16.

Trên cơ sở đó, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa 15 giới thiệu danh sách nhân sự gồm 61 đồng chí để đại hội lựa chọn, bầu 53 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa 16, số dư là 15,09%. Trong đó có 37 đồng chí tái cử; 24 đồng chí được giới thiệu lần đầu.

Đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành đề nghị đại biểu dự đại hội phát huy tinh thần trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân thành phố, nghiên cứu kỹ đề án nhân sự, có quyết định sáng suốt, lựa chọn những người xứng đáng nhất vào Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa 16.

Tiếp đó, đại hội tiến hành thảo luận tại tổ về đề án nhân sự và thực hiện ứng cử, đề cử nhân sự bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa 16 tại tổ. Sau khi có kết quả tổng hợp, đồng chí Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy báo cáo tổng hợp kết quả thảo luận tại các tổ đại biểu về đề án nhân sự và thực hiện ứng cử, đề cử nhân sự bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa 16 tại tổ; sau đó đại hội tiếp tục thực hiện quy trình ứng cử, đề cử tại hội trường và biểu quyết, chốt danh sách bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa 16.

Đại hội tiến hành bầu Ban Kiểm phiếu.

Sau đó, đại hội tiến hành bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa 16.

(Tiếp tục cập nhật…)

HỒNG THANH – ẢNH: DUY THÍNH

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: 61 đồng chí được giới thiệu để đại hội lựa chọn, bầu Ban Chấp hành khóa mới
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác